REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 18:25
publikacja
2021-04-23 18:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_31.12.2020_v_23.04_2021_publikacja_AD_PC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2020_v.23.04.2021_publikacja_AD_PC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_do_sprawozdania_z_dzialalnosci_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_KV_2020_Sprawozdanie_z_badania_SF_PODPIS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_2020_list_prezesa_23-04-2021_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 445 942 296 783 99 671 68 990
II. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 74 355 10 554 16 619 2 453
III. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 71 549 8 260 15 992 1 920
IV. Zysk ( strata) netto 56 932 7 063 12 725 1 642
V. Zysk ( strata) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 56 932 7 063 12 725 1 642
VI. Zysk na akcję ( PLN ) 4,6467 0,5765 1,0386 0,1340
VII. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 4,6467 0,5765 1,0386 0,1340
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4742 4,3018
Rachunek przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 74 256 19 066 16 597 4 432
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 822 -12 710 -3 536 -2 955
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -52 873 -6 146 -11 817 -1 429
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 561 210 1 243 49
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4742 4,3018
Bilans
XIV. Aktywa 210 447 172 336 45 603 40 469
XV. zobowiązania długoterminowe 34 620 38 054 7 502 8 936
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 91 263 79 240 19 776 18 608
XVII. Kapitał własny 84 563 55 039 18 324 12 925
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 84 563 55 039 18 324 12 925
XIX. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF 31.12.2020 v 23.04_2021_publikacja_AD_PC.pdfJSF 31.12.2020 v 23.04_2021_publikacja_AD_PC.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020_v.23.04.2021_publikacja_AD_PC.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020_v.23.04.2021_publikacja_AD_PC.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej do sprawozdania z działalności za 2020.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej do sprawozdania z działalności za 2020.pdf
2 KV 2020 Sprawozdanie z badania SF_PODPIS.pdf2 KV 2020 Sprawozdanie z badania SF_PODPIS.pdf
SF_2020_list_prezesa_23-04-2021_FINAL.pdfSF_2020_list_prezesa_23-04-2021_FINAL.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Piotr Czachorwski Prezes Zarządu
2021-04-23 Agnieszka Donica Wiceprezez Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Piotr Kazimierczak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki