126,50 zł
0,44% 0,55 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
raport_g_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
report_g_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 19 156 20 008 4 378 4 781
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 544 506 581 121
III. Strata przed opodatkowaniem ( 3 801) ( 5 122) ( 869) ( 1 224)
IV. Strata netto ( 4 449) ( 5 009) ( 1 017) ( 1 197)
V. Strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( 4 371) ( 5 012) ( 999) ( 1 198)
VI. (Strata) / Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące ( 78) 3 ( 18) 1
VII. Pozostałe całkowite dochody netto 239 686 55 164
VIII. Łączne całkowite dochody ( 4 210) ( 4 323) ( 962) ( 1 033)
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( 4 142) ( 4 326) ( 946) ( 1 034)
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące ( 68) 3 ( 16) 1
XI. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
XII. Strata na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (21,86) (25,06) (5,00) (5,99)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 212 4 163 963 995
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 3 948) ( 4 906) ( 902) ( 1 172)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 133 864 30 206
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 397 121 91 29
XVII. Aktywa trwałe 27 202 30 448 6 149 7 145
XVIII. Aktywa obrotowe 6 240 6 316 1 410 1 482
XIX. Aktywa razem 33 442 36 764 7 559 8 627
XX. Zobowiązania długoterminowe 11 665 10 153 2 637 2 382
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 866 6 197 1 326 1 454
XXII. Kapitał własny 15 911 20 414 3 596 4 791
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 772 20 211 3 565 4 743
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 139 203 31 48


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP------------------------------------------------2016----------------------------2015Średni
kurs w okresie*------------------- 4,3757-------------------------4,1848Kurs
na koniec
okresu---------------------4,4240--------------------------4,2615*Kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 i 2015 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport_g_2016.pdfraport_g_2016.pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2016
report_g_2016.pdfreport_g_2016.pdf Consolidated annual report RS 2016 - translation

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-15 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2017-03-15 Michał Jezioro Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2017-03-15 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-15 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

  • Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl