REKLAMA
PIT 2023

JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 07:38
publikacja
2023-11-29 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JWW_Invest_S.A._III_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Rzeczowe aktywa trwałe 5 109 3 088 1 102 634
II. Inwestycje długoterminowe 377 319 81 66
III. Pozostałe aktywa finansowe 2 386 264 515 54
IV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 231 1 889 481 388
V. Aktywa trwałe razem 10 172 5 622 2 194 1 154
VI. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 290 2 462 710 506
VII. Należności z tytułu umów budowlanych 49 252 31 701 10 625 6 510
VIII. Pozostałe aktywa finansowe 2 630 4 901 567 1 006
IX. Rozliczenia międzyokresowe czynne 666 340 144 70
X. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 712 1 127 154 231
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 772 5 816 3 402 1 194
XII. Aktywa obrotowe razem 72 473 46 350 15 634 9 518
XIII. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 237 226
XIV. Kapitał zapasowy 28 907 26 375 6 236 5 416
XV. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 6 626 2 856 1 429 586
XVI. Razem kapitał własny 36 598 30 331 7 895 6 228
XVII. Pozostałe zobowiązania finansowe 2 255 1 165 486 239
XVIII. Razem zobowiązania długoterminowe 2 350 1 077 1 299 221
XIX. Kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0
XX. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 143 143 31 29
XXI. Pozostałe zobowiązania finansowe 1 263 1 137 272 233
XXII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 852 852 184 175
XXIII. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 5 979 5 151 1 290 1 058
XXIV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 121 0 25
XXV. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 17 293 7 630 3 730 1 567
XXVI. Rezerwy krótkoterminowe 2 905 2 187 627 449
XXVII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 15 262 3 121 3 292 641
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 43 697 20 342 9 426 4 177
XXIX. Zobowiązania razem 46 047 21 641 9 933 4 444
XXX. SUMA BILANSOWA 82 645 51 972 17 828 10 672
XXXI. Razem przychody z działalności operacyjnej 89 744 64 927 19 606 13 850
XXXII. Razem koszty działalności operacyjnej -82 605 -62 265 -18 047 -13 282
XXXIII. Amortyzacja -1 322 -780 -289 -166
XXXIV. Pozostałe zyski/straty netto -100 2 088 -22 445
XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 039 4 750 1 538 1 013
XXXVI. Przychody finansowe 62 38 14 8
XXXVII. Koszty finansowe -159 -128 -35 -27
XXXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 942 4 660 1 517 994
XXXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 573 2 880 1 436 614
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 164 -1 518 2 657 -324
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 693 -238 -370 -51
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 275 -1 822 -497 -389
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 196 -3 578 1 791 -763
DANE JEDNOSTKOWE
XLIV. Aktywa trwałe 8 210,08 6 468,49 1 771,09 1 328,29
XLV. Wartości niematerialne i prawne 0,00 6,56 0,00 1,35
XLVI. Rzeczowe aktywa trwałe 2 415,79 2 927,43 521,14 601,14
XLVII. Należności długoterminowe 68,95 54,68 14,87 11,23
XLVIII. Inwestycje długoterminowe 2 960,18 781,75 638,57 160,53
XLIX. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 765,16 2 698,07 596,51 554,04
L. Aktywa obrotowe 72 755,67 45 801,41 15 694,98 9 405,19
LI. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
LII. Należności krótkoterminowe 52 400,47 34 051,25 11 303,92 6 992,33
LIII. Inwestycje krótkoterminowe 18 960,50 10 284,24 4 090,19 2 111,84
LIV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 394,70 1 465,93 300,87 301,02
LV. Aktywa, razem 80 965,74 52 269,90 17 466,08 10 733,48
LVI. Aktywa netto [kapitał własny] 36 501,62 30 179,63 7 874,20 6 197,30
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 464,12 22 090,28 9 591,88 4 536,18
LVIII. Rezerwy na zobowiązania 4 464,07 4 023,76 963,00 826,27
LIX. Zobowiązania długoterminowe 900,00 1 164,66 194,15 239,16
LX. Zobowiązania krótkoterminowe 23 942,37 13 849,69 5 164,89 2 844,00
LXI. Rozliczenia międzyokresowe bierne 15 157,67 3 052,16 3 269,84 626,75
LXII. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 88 329,93 63 821,75 19 297,39 13 613,86
LXIII. Koszty działalności operacyjnej 81 639,61 61 485,62 17 835,76 13 115,53
LXIV. Amortyzacja 1 065,27 779,70 232,73 166,32
LXV. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 690,31 2 336,13 1 461,63 498,32
LXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 189,27 7 211,96 1 570,64 1 538,39
LXVII. Przychody finansowe 388,01 1 746,77 84,77 372,60
LXVIII. Koszty finansowe 474,00 220,80 103,55 47,10
LXIX. Zysk (strata) brutto 7 103,28 4 523,98 1 551,85 965,01
LXX. Zysk (strata) netto 6 739,26 2 750,19 1 472,32 586,64
LXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 900,88 -1 390,40 2 599,98 -296,59
LXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 551,30 -460,46 -338,91 -98,22
LXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 182,96 -1 793,12 -476,91 -382,49
LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 8 166,62 -3 643,98 1 784,16 -777,30


Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2022 (w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2022
roku (4,8698 zł/EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2022 (4,6880 zł/EUR).Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2023 (w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2023
roku (4,6356 zł./EUR); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2023 (4,5773
zł./EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JWW Invest S.A. III kwartał 2023.pdfJWW Invest S.A. III kwartał 2023.pdf JWW Invest S.A. III kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Adam Wieczorek Czlonek Zarządu Adam Wieczorek
2023-11-29 Robert Michna Wiceprezes Zarządu Robert Michna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki