JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 16:44
publikacja
2019-11-29 16:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Skonsolidowany_29.11_OK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
JEDNOSTKOWE
I. Aktywa trwałe 10 407,73 10 631,58 2 379,67 2 489,02
II. Wartości niematerialne i prawne 21,52 57,90 4,92 13,56
III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 851,61 3 147,97 652,00 736,99
IV. Należności długoterminowe 41,11 46,11 9,40 10,80
V. Inwestycje długoterminowe 3 727,01 2 743,79 852,16 642,36
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 766,48 4 635,81 861,19 1 085,31
VII. Aktywa obrotowe 36 407,82 26 630,17 8 324,45 6 234,53
VIII. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Należności krótkoterminowe 26 593,78 14 583,02 6 080,53 3 414,11
X. Inwestycje krótkoterminowe 4 288,95 5 751,58 980,64 1 346,53
XI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 525,09 6 295,58 1 263,28 1 473,89
XII. Aktywa, razem 46 815,56 37 261,75 10 704,12 8 723,55
XIII. Aktywa netto [kapitał własny] 24 287,68 17 392,30 5 553,25 4 071,80
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 527,88 19 869,45 5 150,88 4 651,74
XV. Rezerwy na zobowiązania 2 351,24 2 662,18 537,60 623,26
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 797,06 2 064,17 410,89 483,25
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 456,73 11 948,85 3 305,45 2 797,41
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 3 922,85 3 194,25 896,94 747,82
XIX. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 54 179,53 51 333,88 12 574,74 12 068,62
XX. Koszty działalności operacyjnej 48 474,81 45 368,24 11 250,71 10 666,10
XXI. Amortyzacja 805,15 977,13 186,87 229,72
XXII. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 704,71 5 965,64 1 324,03 1 402,53
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 634,51 5 704,37 1 307,74 1 341,10
XXIV. Przychody finansowe 370,42 292,98 85,97 68,88
XXV. Koszty finansowe 197,50 723,01 45,84 169,98
XXVI. Zysk (strata) brutto 5 807,43 -614,98 1 347,87 -144,58
XXVII. Zysk (strata) netto 4 638,78 -247,07 1 076,63 -58,09
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 686,63 4 432,92 623,55 1 042,18
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 082,82 -238,74 251,31 -56,13
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 920,89 -5 292,35 -445,83 -1 244,24
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 848,56 -1 098,17 429,04 -258,18
XXXII. Rzeczowe aktywa trwałe 2 937 3 201 672 749
XXXIII. Inwestycje długoterminowe 454 279 104 65
XXXIV. Pozostałe aktywa finansowe 2 999 2 237 686 524
XXXV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 286 2 989 523 700
XXXVI. Aktywa trwałe razem 8 759 8 909 2 003 2 086
XXXVII. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności 2 013 1 784 460 418
XXXVIII. Należności z tytułu umów budowlanych 24 699 12 892 5 647 3 018
XXXIX. Pozostałe aktywa finansowe 1 327 3 124 303 731
XL. Rozliczenia międzyokresowe czynne 299 187 68 44
XLI. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 5 269 6 113 1 205 1 431
XLII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 292 2 915 753 682
XLIII. Aktywa obrotowe razem 36 899 27 015 8 437 6 325
XLIV. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 252 258
XLV. Kapitał zapasowy 18 567 16 795 4 245 3 932
XLVI. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 4 658 -496 1 065 -116
XLVII. Razem kapitał własny 24 319 17 404 5 560 4 075
XLVIII. Pozostałe zobowiązania finansowe 1 797 2 064 411 483
XLIX. Zobowiązania długoterminowe razem 1 880 2 148 430 503
L. Kredyty w rachunku bieżącym 3 139 6 718 1
LI. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 665 0 156
LII. Pozostale zobowiązania finansowe 749 613 171 144
LIII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 510 630 117 147
LIV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania 5 496 4 393 1 257 1 028
LV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 177 219 40 51
LVI. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 5 133 6 302 1 174 1 475
LVII. Rezerwy krótkoterminowe 250 297 57 70
LVIII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 4 005 3 247 916 760
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 19 459 16 372 4 449 3 833
LX. Zobowiązania razem 21 339 18 520 4 879 4 336
LXI. SUMA BILANSOWA 45 658 35 924 10 439 8 410
LXII. Razem przychody z działalności operacyjnej 54 657 51 614 12 717 12 353
LXIII. Razem koszty działalności operacyjnej -48 967 -51 860 -11 394 -12 411
LXIV. Amortyzacja -806 -981 -188 -235
LXV. Pozostałe zyski/straty netto 263 -453 61 -108
LXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 953 -699 1 385 -167
LXVII. Przychody finansowe 66 50 15 12
LXVIII. Koszty finansowe -187 -228 -44 -55
LXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 832 -877 1 357 -210
LXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 654 -514 1 083 -123
LXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 758 4 184 642 1 001
LXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 047 -267 244 -64
LXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 564 -2 266 -364 -542
LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 2 241 1 651 521 395Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018
r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30
września 2018 roku (4,2714 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku
2018 (4,1784 zł).
Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019
r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 28
czerwca 2019 roku (4,3736 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku
2019 (4,2978 zł).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Skonsolidowany 29.11 OK.pdfRaport Skonsolidowany 29.11 OK.pdf Raport Skonsolidowany 29.11. OK

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
2019-11-29 Robert Michna Członek Zarządu Robert Michna
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki