REKLAMA

Inflacyjna waloryzacja wynagrodzeń w JSW? Jest żądanie kolejnej podwyżki

2022-08-30 13:33
publikacja
2022-08-30 13:33

Raport półroczny JSW pokazał miliardowe zyski górniczej spółki i ujawnił kilka ciekawych informacji na temat rosnących kosztów pracowniczych. Jednorazowa nagroda to już przeszłość, ale wyższe wynagrodzenia zasadnicze obowiązują dalej, a górnicy zrzeszeni w związku „Sierpień 80” domagają się kolejnej podwyżki płac.

Inflacyjna waloryzacja wynagrodzeń w JSW? Jest żądanie kolejnej podwyżki
Inflacyjna waloryzacja wynagrodzeń w JSW? Jest żądanie kolejnej podwyżki
fot. MAREK WISNIEWSKI / / FORUM

Rekordowy zysk JSW w II kwartale stał się faktem. Chociaż o 4,4 proc. mniejszy niż zakładał rynkowy konsensu, to aż o 27,3 proc. wyższy niż w poprzednim I kwartale 2022 r., który wtedy był również najlepszy w historii. Mniejsza produkcja została zrekompensowana wyższymi cenami, nawet mimo obserwowanego od końca maja trendu spadkowego cen australijskich węgli koksowych, które są benchmarkiem dla cen węgla sprzedawanego przez JSW. To efekt mechanizmu stabilizującego wahania na rynku, który spółka stosuje w negocjacjach z odbiorcami.

Bankier.pl

Ceny, produkcja i koszty

Przyszłe wyniki nadal w największej mierze będą zależały od przychodów będących wypadkową cen surowca na światowych rynkach produkcją i sprzedażą węgla koksującego. Nie bez znaczenia będzie też sytuacja na rynku węgla energetycznego, który odpowiadał w I półroczu za 22,2 proc. produkcji i 25 proc. sprzedaży, a według raportu JSW ich udział to 7,4 proc. w krajowej produkcji węgla energetycznego.

Jest też druga strona rachunków zysków i strat, odpowiadająca za ostateczny wynik, czyli koszty. Te w największej pozycji, czyli kosztu sprzedanych produktów, materiałów i towarów wzrosły w I półroczu o 851,3 mln zł, czyli o 21,4 proc., z czego tylko w II kwartale było to 526,8 mln zł więcej, czyli zanotowano wzrost o 25 proc. Ma to związek ze wzrostem kosztów rodzajowych, na co głównie wpływ miał wzrost świadczeń na rzecz pracowników i koszt materiałów i energii. To przede wszystkim obciążanie wyników za poprzedni kwartał kosztami jednorazowych nagród dla pracowników, które związki wywalczyły na początku lipca. Ich koszt, wraz z kosztami pracodawcy wyniósł 478,9 mln zł.

Rekordowe zyski i podwyżki

Spółka sama w raporcie finansowym wskazuje na zwiększone koszty pracownicze jako jeden z dwóch podstawowych czynników mających wpływ na pozycję wynikową. Ja informuje raport w całym I półroczu wzrost świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 761,4 mln zł, a wzrost zużycia materiałów i energii 368,6 mln zł.

Skąd tak duży wzrost kosztów pracowniczych w porównaniu do analogicznego okresy rok temu? To efekt wynegocjowanych serii podwyżek oraz wspomnianej jednorazowej nagrody. Od 1 lipca 2021 r. w JSW roku wprowadzono podwyżki płac zasadniczych o 3,4 proc. oraz wdrożono z dniem 1 września 2021 r. nową tabelę stawek płac wyższych od dotychczasowych o 1,6 proc. Z kolei o 1 stycznia 2022 r. podniesiono stawki płac zasadniczych o 10 proc. oraz wysokości posiłku profilaktycznego z 21 zł do 30 zł na dniówkę.

Ta ostatnia podwyżka została wprowadzona na mocy porozumienia z dnia 28 stycznia 2022 r. między zarządem JSW i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi JSW i wedle informacji spółki miała wyczerpywać z dniem jego podpisania roszczenia dotyczące wzrostu płac i świadczeń pracowniczych w 2022 roku. Jednak inflacja w styczniu w Polsce wynosiła 9,4 proc. rdr. Rosja jeszcze nie zaatakowała Ukrainy, a sytuacja na rynku surowców i energii, choć wymagająca w porównaniu z obecnym kryzysem jawi się jako miłe wspomnienie, przy inflacji za lipiec na poziomie 15,6 proc. rdr.

Waloryzacja oparta o inflację 

Tym samym część górników z JSW wystosowała nowe żądanie. Według raportu spółki w dniu 4 lipca 2022 roku ZOK WZZ „Sierpień 80” JSW zwrócił się do zarządu JSW z wnioskiem wzrostu stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników JSW w wysokości odpowiadającej wzrostowi poziomu inflacji do poziomu 16 proc. z jednoczesnym wyrównaniem o wskaźnik inflacji począwszy od stycznia 2022 roku oraz wzrostu wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30 zł do 50 zł na dniówkę. Informując, że pismo z żądaniami należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.

Jak informuje raport, zarząd JSW podjął dialog ze związkiem, przypominając o dotychczasowym porozumieniu, jednocześnie prosząc o doprecyzowanie żądania, mianowicie czy dotyczy wzrostu stawek płac o kolejne 16 proc., czy też wzrostu stawek o różnicę pomiędzy żądaniem, a dotychczasową 10-proc. podwyżką. Związek doprecyzował, że chodzi o wzrost stawek o 16 proc. i wnosi o wszczęcie negocjacji. Potwierdził to również przewodniczący "Sierpnia 80" w rozmowie z Bankier.pl

Warto zwrócić jednak uwagę na kontekst zgłoszonego żądania, który trzeba rozpatrywać w odniesieniu do liczby funkcjonujących w spółce związków zawodowych i ich statusu.

W spółce działa 68 (według stanu na koniec czerwca 2022 r.) związków zawodowych i nie wszystkie mają status związków reprezentatywnych, a z takimi zarząd JSW podpisał obowiązujące porozumienie płacowe. Wspomniany związek nie ma takiego statusu.

Jednak jak zaznaczył w rozmowie przewodniczący „Sierpnia 80” Bogusław Ziętek negocjacje z zarządem już trwają.

„Negocjujemy w tej chwili z zarządem, odbyły się już dwa spotkania, trzecie jest wyznaczone na początek października. Chodzi o pewne regulacji dotyczące wyrównania różnic płacowych pomiędzy poszczególnymi kopalniami, świadczeń, które są na tych kopalniach różne. Przede wszystkim zależy nam na ujednolicenie zatrudnienia pracowników, ponieważ mamy do czynienia z pracownikami trzech kategorii. Jedni są zatrudnieniu na starych umowach i pracują pod kopalnią, drudzy są na nowych umowach i też pracują pod kopalnią, no i są pracownicy spółki należącej do JSW i wynikają z tego znaczące różnice.” – powiedział przewodniczący.

„Oczywiście to się będzie odbywać w ramach dodatkowych pieniędzy, które musiałby być na ten cel wydatkowane” – informuje Ziętek, zaznaczając, że związek otrzymał materiały od drugiej strony, nad którymi ma się pochylić przed następnym spotkaniem.

Niemniej, trzeba zauważyć, że górnicy mogą należeć do kilku związków jednocześnie co pokazuje stopień uzwiązkowienia pracowników w JSW, który na koniec czerwca 2022 r. wynosił 156,9 proc. Poza tym, o ile według porozumienia ze związkami reprezentatywnymi roszczenia płacowe w 2022 r. zostały wyczerpane, to do końca roku zostały tylko cztery miesiące. Sam Bogusław Ziętek zauważył, że „Sierpień 80” prowadzi rozmowy dotyczące wszystkich pracowników JSW, nie tylko tych należących do związku. Tak samo jak porozumienie podpisane przez związki reprezentatywne dotyczyło wszystkich pracowników. Czyżby presja o podwyżki płac w JSW znów rosła?

Rzecznik JSW Tomasz Siemieniec potwierdził wpłynięcie żądania i rozmów na temat spotkania z przedstawicielami związku. Poprosiliśmy o komentarz dotyczący żądań „Sierpnia 80” jednego z przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych JSW, ale na moment publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Dla JSW kolejne kwartały to bicie rekordów pod względem wyników. W czasach dobrej koniunktury dla przedsiębiorstwa oraz oczywistej presji płacowej w czasach wysokiej inflacji wzrost wynagrodzeń dla pracowników to rzecz jak najbardziej normalna, zwłaszcza że część górników pamięta zapewne czasy dużych planów oszczędnościowych JSW i cięć kosztów pracowniczych, kiedy ceny węgla stawiały pod znakiem zapytania „być albo nie być” dla spółki. Dla inwestorów to czynnik, który należy brać pod uwagę przy szacowaniu przyszłych wyników.

Michał Kubicki

Źródło:
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (52)

dodaj komentarz
polonu
Na Ukrainę to węgiel poszedł za darmo pomoc. A do Czech sprawa Turowa zapłacili węglem.Do zimy daleko ryle ukopią nowy. gorzej będzie jak przyjdzie prawdziwa zima , Ciekawe tylko co wsypali do paleniska w Jaworznie , bo może być tak że to jest ten węgiel co przypłyną statkami , a w to miejsce kopalnie sprzedają drobnice . bo oni Na Ukrainę to węgiel poszedł za darmo pomoc. A do Czech sprawa Turowa zapłacili węglem.Do zimy daleko ryle ukopią nowy. gorzej będzie jak przyjdzie prawdziwa zima , Ciekawe tylko co wsypali do paleniska w Jaworznie , bo może być tak że to jest ten węgiel co przypłyną statkami , a w to miejsce kopalnie sprzedają drobnice . bo oni tym węglem zatrzymali elektrownie i jeszcze Rafako chcą skarżyć do sądu . Co oni tam wsypali do tego paleniska skąd wzięli ten węgiel .
forfun
zyski prywatyzują straty upaństwawiają.
podwyżki po zwrocie dotacji.
ok???
men24a
PiS działa jak rasowy alkoholik, nie interesuje go co będzie jutro, wyprzedaje wszystko aby miał co dziś się napić. Dlatego wyprzedawał wszystko czyli tanio certyfikaty CO2, węgiel, drzewo, podwoił zadłużenie i nadchodzi kryzys.....co zrobi ? Wracają kolejki po węgiel, dopłaty, zapomogi oraz w następnym etapie kartki. To już przerabialiśmy PiS działa jak rasowy alkoholik, nie interesuje go co będzie jutro, wyprzedaje wszystko aby miał co dziś się napić. Dlatego wyprzedawał wszystko czyli tanio certyfikaty CO2, węgiel, drzewo, podwoił zadłużenie i nadchodzi kryzys.....co zrobi ? Wracają kolejki po węgiel, dopłaty, zapomogi oraz w następnym etapie kartki. To już przerabialiśmy i niczego się nie nauczyliśmy.
polonu
dodam to co ukopią w sobotę niedziele i sprzedadzą ludziom po 1300 zł ,to tak to jest ten dodatkowy dochód ale tego jest znikoma ilość ,ale na podwyżki może starczyć za te soboty i niedziele .
polonu
co do zysków ,to są fikcyjne zyski , ukopany węgiel nie został wyeksportowany za granicę i sprzedany po cenach giełdowych , a zostanie spalony w Polskich ciepłowniach elektrowniach i wartość tego ukopanego węgla będzie taka jaką ludzie , przedsiębiorstwa zapłacą w prądzie i koło się zamyka , kopalnie nie eksportują węgla bo go nie co do zysków ,to są fikcyjne zyski , ukopany węgiel nie został wyeksportowany za granicę i sprzedany po cenach giełdowych , a zostanie spalony w Polskich ciepłowniach elektrowniach i wartość tego ukopanego węgla będzie taka jaką ludzie , przedsiębiorstwa zapłacą w prądzie i koło się zamyka , kopalnie nie eksportują węgla bo go nie ma na tyle , więc jakie zyski ,takie o ile zostanie podniesiona opłata za prąd . ile to wszyscy zobaczą na rachunkach i to są te zyski , pomniejszone o zarobek elektrowni , firm przesyłowych , podatku .itp .
men24a
Nie pisz na pałę i nie wprowadzają ludzi w błąd. Przed wzrostem cen węgla PiS sprzedał 3 mln ton polskiego wegla zalegającego ja hałdach Czechom.
men24a
Już w 2021 r. obserwowaliśmy wzmożony eksport krajowego surowca. Za granicę wywieziono wówczas w sumie 3,14 mln ton węgla energetycznego, czyli o 54 proc. więcej niż w roku 2020. Trafił on głównie do Czech i Ukrainy. Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku na polskim rynku obserwowaliśmy duże problemy z dostępnością węgla,Już w 2021 r. obserwowaliśmy wzmożony eksport krajowego surowca. Za granicę wywieziono wówczas w sumie 3,14 mln ton węgla energetycznego, czyli o 54 proc. więcej niż w roku 2020. Trafił on głównie do Czech i Ukrainy. Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku na polskim rynku obserwowaliśmy duże problemy z dostępnością węgla, którego brakowało zarówno dla elektrowni, jak i do ogrzewania domów.
polonu
emerytura odłożony kapitał + skapitalizowane odsetki zwrot z kapitału , tyle wypłacam emerytury jak braknie kasy to emerytury nie ma koniec , jest to logiczne czy nie , inaczej kto i za co ma dalej płacić jak pieniądze się skończą , kto kogo ma okraść wtedy , czy to jest takie trudne do zrozumienia , to samo dotyczy policji wojska emerytura odłożony kapitał + skapitalizowane odsetki zwrot z kapitału , tyle wypłacam emerytury jak braknie kasy to emerytury nie ma koniec , jest to logiczne czy nie , inaczej kto i za co ma dalej płacić jak pieniądze się skończą , kto kogo ma okraść wtedy , czy to jest takie trudne do zrozumienia , to samo dotyczy policji wojska wszystkich bez wyjątku , ksiądz, aktor i kosmonauta .Co to ma do rzeczy po ilu latach przechodzi na emeryturę i jaką wysokość pobiera nic ,skończy się kapitał i koniec , uskładany kapitał musi być dziedziczony , tak że spadkobierca wybiera cały wkład na wypadek śmierci i niewykorzystania zgromadzonych środków . inaczej dochodzi do jawnego okradania w imieniu obowiązującego prawa . kto konfiskuje bezprawnie środki rząd . To jest złodziejstwo w imieniu prawa .
men24a
Górnikom się należą te podwyżki jak psu buda. Przecież 5 mld zł zysku wygenerowali w pierwszym półroczu. Za cały rok tyle będą mieć co Orlen, rekordowe zyski, tak się zarządza przedsiębiorstwem. Wivat PiS. Brawo PiS. A Tusk nic nie mogę a Vincent że piniundzy ni ma i nie będzie. A PiS jeszcze daje dotacje do wungla no i piniundze Górnikom się należą te podwyżki jak psu buda. Przecież 5 mld zł zysku wygenerowali w pierwszym półroczu. Za cały rok tyle będą mieć co Orlen, rekordowe zyski, tak się zarządza przedsiębiorstwem. Wivat PiS. Brawo PiS. A Tusk nic nie mogę a Vincent że piniundzy ni ma i nie będzie. A PiS jeszcze daje dotacje do wungla no i piniundze som. Jak to Mateusz mówi, nazywają ich czarodziejami.

"Ponad 5 mld zł wyniku finansowego netto w pierwszym półroczu 2022 r. wypracowały spółki sektora górnictwa węgla kamiennego - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)"
A inflacja to wina Putina
herrflick
"oraz wzrostu wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30 zł do 50 zł na dniówkę"
Jakich posiłków?! Co to za profilaktyka?

Powiązane: Górnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki