REKLAMA

INSTALKRK: wyniki finansowe

2021-03-31 07:43
publikacja
2021-03-31 07:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Instal_Krakow_S.A._za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Instal_Krakow_S.A._za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Instal_Krakow_S.A._na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Instal_Krakow_S.A._na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 263 077,00 279 274,00 58 799,00 64 920,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 311,00 26 027,00 5 881,00 6 050,00
III. Zysk (strata) brutto 27 521,00 27 099,00 6 151,00 6 300,00
IV. Zysk (strata) netto 20 763,00 20 620,00 4 641,00 4 793,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 333,00 22 929,00 14 826,00 5 330,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 194,00 -15 945,00 -9 207,00 -3 707,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 482,00 -13 161,00 -4 131,00 -3 059,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 658,00 -6 177,00 1 488,00 -1 436,00
IX. Aktywa, razem 325 405,00 324 132,00 70 513,00 76 114,00
X. Zobowiązania długoterminowe 17 761,00 15 559,00 3 849,00 3 654,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 61 281,00 73 251,00 13 279,00 17 201,00
XII. Kapitał własny 246 363,00 235 322,00 53 385,00 55 259,00
XIII. Kapitał zakładowy 7 286,00 7 286,00 1 579,00 1 711,00
XIV. Liczba akcji (szt.) 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,85 2,83 0,64 0,66
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,85 2,83 0,64 0,66
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,82 32,30 7,33 7,58
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,82 32,30 7,33 7,58
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,46
Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2020 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4742 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 roku, który wynosił 4,6148 zł.
Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2019 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2019 roku średni kurs wyniósł 4,3018 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 4,2585 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtml.xades Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpis
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.XAdESRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok.xhtml.XAdES Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2020 rok - podpis
Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu.xhtml Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdES Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdES Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki