REKLAMA

HELIO S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 08:18
publikacja
2020-11-27 08:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q_2020_1-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q_2020_1-zal2.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 986 34 358 10 349 7 899
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 685 538 379 124
III. Zysk (strata) brutto 1 632 40 367 9
IV. Zysk (strata) netto 1 304 27 293 6
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 417 1 426 -1 444 328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -680 -5 751 -153 -1 322
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 700 7 487 1 733 1 721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 603 3 162 136 727
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 146 437 124 486 32 349 27 874
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 204 39 557 13 299 8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 058 6 454 1 559 1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 134 32 248 11 517 7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 233 84 929 19 049 19 017
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 552 560
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 0,01 0,06 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,25 16,99 3,81 3,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30
czerwca 2021 r.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2020-11-26 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 46 727 46 726 44 726
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 118 53 58
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 45 702 45 876 43 949
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 907 797 719
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 907 797 719
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 97 429 75 909 76 031
1. Zapasy 78 407 60 045 54 496
2. Należności krótkoterminowe 16 458 13 807 16 776
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 16 458 13 807 16 776
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 119 1 516 4 399
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 119 1 516 4 399
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 119 1 516 4 399
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 445 541 360
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 2 281 1 851 1 841
A k t y w a r a z e m 146 437 124 486 122 598
PASYWA
I. Kapitał własny 86 233 84 929 81 655
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 70 870 70 440 63 758
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 689 10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 300 4 830
5. Zysk (strata) netto 1 304 3 300 27
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 204 39 557 40 943
1. Rezerwy na zobowiązania 1 012 855 444
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 17 28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 994 822 416
a) długoterminowa 196 196 123
b) krótkoterminowa 798 626 293
1.3. Pozostałe rezerwy 4 16 0
długoterminowe
a) krótkoterminowe 4 16 0
2. Zobowiązania długoterminowe 7 058 6 454 6 437
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 058 6 454 6 437
3. Zobowiązania krótkoterminowe 52 134 32 248 34 062
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 51 795 31 909 33 829
3.2. Fundusze specjalne 339 339 233
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 146 437 124 486 122 598
Wartość księgowa 86 233 84 929 81 655
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,25 16,99 16,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 0 240 240
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 240 240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 240 240
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 240 240
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 986 34 358
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 282 1 051
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 704 33 307
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 792 26 579
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 117 1 039
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34 675 25 540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 194 7 779
IV. Koszty sprzedaży 5 856 5 117
V. Koszty ogólnego zarządu 2 574 2 060
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 764 602
VII. Pozostałe przychody operacyjne 51 14
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 0
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 31 14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 130 78
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 130 78
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 685 538
X. Przychody finansowe 117 24
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 0 24
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 117 0
XI. Koszty finansowe 170 522
1. Odsetki w tym: 153 273
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 17 23
3. Inne 0 226
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 1 632 40
XIII. Podatek dochodowy 328 13
a) część bieżąca 440 54
b) część odroczona -112 -41
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 304 27
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 304 27
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,26 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 929 81 628 81 628
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 929 81 628 81 628
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 70 440 74 298 74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 430 -3 858 10 540
a) zwiększenia (z tytułu) 430 6 682 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 830 0
- nabycie akcji własnych 430 1 852
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 540 10 540
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 0 10 540 10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 70 870 70 440 63 758
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
wyceny bilansowej
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 689 0 0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -430 8 689 10 540
a) zwiększenia (z tytułu) 0 10 540 10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 0 10 540 10 540
b) zmniejszenia (z tytułu) 430 1 851
- nabycie akcji własnych 430 1 851
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 689 10 540
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 300 4 830 4 830
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 300 4 830 4 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 300 4 830 4 830
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 830 0
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 4 830 0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 300 0 4 830
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 300 0 4 830
5. Wynik netto 1 304 3 300 27
a) zysk netto 1 304 3 300 27
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 233 84 929 81 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 233 84 929 81 655
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 304 27
II. Korekty razem -7 721 1 399
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 809 592
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 170 320
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 0
4. Zmiana stanu rezerw 157 -24
5. Zmiana stanu zapasów -18 362 -2 487
6. Zmiana stanu należności -2 651 -5 511
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 189 8 364
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13 145
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 417 1 426
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 38 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 718 5 751
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 718 5 751
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -680 -5 751
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 9 380 12 820
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 9 380 12 820
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 680 5 333
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 430 1 841
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 094 3 222
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 156 270
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 700 7 487
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 603 3 162
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 603 3 162
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 516 1 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 119 4 399
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q_2020_1-zal1.pdfSA-Q_2020_1-zal1.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
SA-Q_2020_1-zal2.pdfSA-Q_2020_1-zal2.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 trwającego od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki