REKLAMA

Gdzie jest praca w Gdańsku? Analiza rynku

2021-10-04 11:54
publikacja
2021-10-04 11:54
Gdzie jest praca w Gdańsku? Analiza rynku
Gdzie jest praca w Gdańsku? Analiza rynku
fot. Patryk Kośmider / / Shutterstock

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta rynek pracy w Gdańsku w następnych latach czeka dynamiczny rozwój. Realizacja przyjętej strategii wpłynie na zwiększenie się liczby ofert pracy w Gdańsku, m.in. dla kierowców czy pracowników sezonowych. Analizujemy obecną sytuację na rynku pracy i sprawdzamy, jakie zmiany zapowiadają lokalne władze.

Sytuacja na rynku pracy w Gdańsku

Rynek pracy w województwie pomorskim w ostatnich latach przechodził szereg zmian, wśród których można wymienić m.in. sukcesywny spadek bezrobocia. Pandemia COVID-19 nieoczekiwanie zmieniła tę tendencję, jednak mimo to rynek pracy w Gdańsku i regionie jest w stosunkowo dobrej kondycji - wynika z oceny Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

Jak pokazują opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, wśród osób aktywnych zawodowo w województwie pomorskim w 2020 roku, których liczba wynosiła ponad 584 tys., największy odsetek stanowili mieszkańcy pracujący w sektorze przemysłu (ponad 159 tys.), handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych (ponad 80 tys.) i edukacji (ponad 73 tys.). 

W dokumencie „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” podkreśla się, że największe atuty miasta to jego gospodarka, położenie (bliskość morza) oraz systemy transportowe. Wśród ważnych branż warto wymienić sektor hotelarsko-gastronomiczny oraz turystyczny, które przeżywają szczególny rozkwit w okresie letnim - dostępnych jest wówczas wiele ofert pracy sezonowej, np. dla kelnerów, kucharzy, pokojowych czy recepcjonistów. 

Łukasz Iwaszkiewicz z Gdańskiego Urzędu Pracy podczas rozmowy z „Dziennikiem Bałtyckim” ujawnił, że od maja do września 2020 r. do placówki wpłynęło 129 ogłoszeń od pracodawców. W okresie od maja do 12 lipca 2021 r. w GUP pojawiło się 90 ofert pracy w Gdańsku dla pracowników sezonowych, lecz - jak podkreślił - w trakcie trwającego sezonu liczba propozycji z pewnością wzrośnie. Zauważył on, że ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych i obawę części osób przed zarażeniem COVID-19 pracodawcy mają trudności ze znalezieniem chętnych do podjęcia pracy wakacyjnej.

Analiza struktury zatrudnienia dokonana przez ekspertów na etapie przygotowywania strategii rozwoju miasta wskazuje, że największy udział w metropolii gdańskiej w 2012 r. miał sektor usługowy - 62,4 proc. Na kolejnym miejscu znalazł się przemysł - 28,7 proc., a odsetek zatrudnionych w rolnictwie wynosił 8,9 proc. 

Bezrobocie w Gdańsku: analiza

Sytuacja osób w wieku produkcyjnym w Gdańsku ulegała stopniowej poprawie. Pandemia przyniosła jednak nieoczekiwane zmiany. Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach stopa bezrobocia w Gdańsku wynosiła: 

 • w 2017 r. - 2,7 proc.,

 • w 2018 r. - 2,6 proc.,

 • w 2019 r. - 2,4 proc.

Na początku 2020 r. udział osób bezrobotnych w rynku pracy w Gdańsku wynosił 2,5 proc., jednak wraz z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzaniem obostrzeń był on coraz wyższy i wynosił kolejno: 

 • w marcu - 2,6 proc.,

 • w kwietniu - 2,8 proc.,

 • w maju - 3,1 proc.,

 • w czerwcu - 3,2 proc.,

 • w lipcu - 3,2 proc.,

 • w sierpniu - 3,3 proc.,

 • we wrześniu - 3,3 proc., 

 • w październiku - 3,4 proc.,

 • w listopadzie - 3,5 proc.,

 • w grudniu - 3,5 proc.

W pierwszych miesiącach 2021 r. sytuacja ulegała dalszemu pogorszeniu. Oto stopa bezrobocia rejestrowanego w Gdańsku 2021: 

 • styczeń - 3,7 proc.,

 • luty - 3,8 proc., 

 • marzec - 3,9 proc.,

 • kwiecień - 3,9 proc.,

 • maj - 3,8 proc.,

 • czerwiec - 3,7 proc., 

 • lipiec - 3,6 proc.

Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

Można zaobserwować, że sytuacja związana ze zmieniającym się bezrobociem w Gdańsku jest ściśle związana z obowiązującymi w danym okresie obostrzeniami, które wpływają na działalność ważnych w regionie branż, m.in. hotelarsko-gastronomicznej i turystycznej czy artystyczno-medialnej. Obecnie, ze względu na zniesienie znacznej części ograniczeń i odmrożenie gospodarki, liczba osób nieaktywnych zawodowo stopniowo maleje. Stopa bezrobocia w Gdańsku pozostaje niższa od ogólnopolskiej (w lipcu 2021 r. - 5,8 proc.).  

Z opracowania Urzędu Statystycznego w Gdańsku „Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2018 r.” wynika, że bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w regionie to osoby do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia, pozostające długotrwale bez pracy oraz niepełnosprawne. 

Należy również podkreślić, że rzeczywisty odsetek osób biernych zawodowo w Gdańsku z dużym prawdopodobieństwem jest wyższy niż bezrobocie rejestrowane, jednak część z nich z różnych przyczyn nie decyduje się na zarejestrowanie w lokalnym urzędzie pracy. 

Praca w Gdańsku: zawody deficytowe i nadwyżkowe

Prognoza przygotowana przez ekspertów w ramach badania „Barometr zawodów” pokazuje, jakie są zawody deficytowe i nadwyżkowe w Gdańsku w 2021 roku. Wynika z niej, że na lokalnym rynku pracy szczególnie brakuje pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, a także sprzątaczek i pokojowych. Wiele ofert pracy w Gdańsku skierowanych jest do przedstawicieli branż:

 • budowlanej i inżynieryjno-drogowej, 

 • fryzjersko-kosmetycznej, 

 • ochrony zdrowia, 

 • IT, 

 • transportowo-spedycyjno-logistycznej, 

 • ekonomiczno-administracyjno-biurowej, 

 • edukacyjnej,

 • pomocy społecznej, 

 • gastronomicznej, 

 • mechanicznej.

Deficyty obserwuje się m.in. w zawodach, których wykonywanie wymaga ciężkiego wysiłku fizycznego czy pracy zmianowej. Wielu mieszkańców Gdańska nie chce pracować za - ich zdaniem - zbyt niską płacę, a wśród problemów lokalnego rynku pracy można wymienić również zawieranie umów cywilnoprawnych, istnienie szarej strefy czy wysokie wymagania pracodawców. Lokalna społeczność nie jest zainteresowana wykonywaniem trudnej i odpowiedzialnej pracy za niewspółmierne do niej wynagrodzenie. Część deficytów wynika z niedopasowanej do lokalnego rynku pracy oferty edukacyjnej miejscowych szkół, a co za tym idzie - zbyt małej liczby osób wykształconych w danym kierunku.

Istnieje również szereg profesji, których przedstawiciele mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy w Gdańsku. Na liście zawodów nadwyżkowych znajdują się: 

 • architekci i urbaniści, 

 • archiwiści i muzealnicy, 

 • bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, 

 • biolodzy, biotechnolodzy i diagności laboratoryjni, 

 • dziennikarze i redaktorzy, 

 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,

 • geodeci i kartografowie, 

 • inżynierowie chemicy i chemicy, 

 • meteorolodzy, geolodzy, geografowie, 

 • operatorzy aparatury medycznej, 

 • pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, 

 • pracownicy ds. techniki dentystycznej,

 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, 

 • specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, 

 • specjaliści technologii żywności i żywienia. 

W przypadku wymienionych stanowisk obserwuje się nadwyżkę kandydatów. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się m.in. w pozytywnym postrzeganiu zawodu czy dużej liczbie absolwentów, którzy zdecydowali się na kształcenie w danym kierunku. Niektóre ze wskazanych profesji uznawane są za popularne zawody w Gdańsku. 

Jak pandemia wpłynęła na rynek pracy w Gdańsku? 

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na każdą sferę życia obywateli - również zawodową. Odczuli to także mieszkańcy stolicy województwa pomorskiego. Podczas XXXIV sesji Rady Miasta Gdańska poruszono temat kondycji gdańskiego rynku pracy w czasie pandemii. 

Dyrektor miejscowego urzędu pracy, Roland Budnik, zauważył, że sytuacja w województwie pomorskim w 2020 roku była trudna. Duże zmiany na miejscowym rynku pracy powodowały wprowadzane w Polsce obostrzenia, które poskutkowały wzrostem bezrobocia z 2,4 proc. do 3,5 proc. Jak jednak podkreślił, tendencja w regionie była zbliżona do sytuacji obserwowanej w całym kraju. 

Według statystyk w 2020 roku w Gdańsku przybyło niemal 3 tys. osób bezrobotnych, a liczba aktywnych zawodowo mieszkańców miasta zmalała o ponad 4 tys. Ze względów bezpieczeństwa w czasie epidemii Gdański Urząd Pracy zdecydował się na zawieszenie bezpośredniego przyjmowania interesantów, a ograniczenie kontaktu do formy telefonicznej i elektronicznej przyczyniło się do spadku osób, które skorzystały z jego oferty (w 2019 r. - 6987 osób, w 2020 r. - 5784). 

Zmniejszyła się również kwota, którą Gdański Urząd Pracy przeznaczył na aktywizację zawodową mieszkańców. W 2019 r. na ten cel wygospodarowano 21,5 mln zł, zaś w 2020 r. - 19,7 mln zł. Wspomniane środki pozwoliły na aktywizację zawodową 5726 osób w 2019 r. i 4765 osób w 2020 r. Pieniądze pochodziły z:

 • Funduszu Pracy, 

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 • Unii Europejskiej, 

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Roland Budnik zauważył, że odwołanie Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów oraz Metropolitalnych Targów Pracy ze względu na pandemię mogło być jednym z czynników, które przyczyniły się do utrudnienia osobom bezrobotnym poszukiwania zatrudnienia. 

Wzrost płacy minimalnej 2022

Na przestrzeni lat rośnie przeciętne wynagrodzenie mieszkańców województwa pomorskiego. Statystyki GUS wskazują, że w roku 2010 wynosiło ono 3383,58 zł brutto, w 2015 - 4132,13 zł brutto, zaś w 2020 - 5484,46 zł brutto. Do najlepiej wynagradzanych w ubiegłym roku należały osoby pracujące przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (przeciętna pensja - 7946,81 zł brutto), zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową (7635,45 zł brutto) oraz obsługą rynku nieruchomości (5474,40 zł brutto). 

Tymczasem dane udostępnione przez Biuletyn Informacji Publicznej wskazują, że pensje mieszkańców Gdańska były wyższe i wynosiły odpowiednio: w 2010 r. - 4108 zł brutto, w 2015 r. - 4992 zł brutto, a w 2019 r. - 6154 zł brutto. Wynagrodzenia gdańszczan są wyższe zarówno od zarobków pozostałych mieszkańców regionu, jak i od średniej ogólnopolskiej. Z informacji BIP wynika, że w 2019 r. w Gdańsku najwięcej zarabiali pracownicy sektorów: 

 • informacja i komunikacja: 9653 zł brutto, 

 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa: 7386 zł brutto, 

 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 7079 zł brutto.

Opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynu Informacji Publicznej (GoWork)

Na wzrost zarobków wpływają m.in. rosnące minimalne pensje. Jeszcze w 2015 r. najniższa krajowa była równa 1750 zł brutto. Ile wynosi płaca minimalna w 2021 roku?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami minimalne wynagrodzenie osoby pracującej na pełen etat na podstawie umowy o pracę w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, zaś najniższa stawka godzinowa pracowników to 18,30 zł brutto. Niebawem czeka nas jednak kolejny wzrost najniższej krajowej - zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów płaca minimalna 2022 będzie wynosić 3010 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa od 1 stycznia 2022 r. będzie równa 19,70 zł brutto. 

Planowane podwyżki wynagrodzeń z dużym prawdopodobieństwem przyczynią się do dalszego wzrostu przeciętnych zarobków przedstawicieli wielu branż. 

Strategia rozwoju Gdańska

Władze miasta opracowały dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Zawiera on informacje o prognozowanych kierunkach postępu metropolii. Najważniejsze cele zostały opracowane w wyniku konsultacji społecznych, ankiet i debat. Realizacja wyznaczonej strategii ma pozwolić na wzrost jakości życia oraz liczby mieszkańców miasta. Jakie cele opracowano dla gdańskiego rynku pracy po pandemii? 

Ogólne założenia przyjęte przez władze miasta mają pozwolić na poprawę jakości nauczania w szkołach, a co za tym idzie - przygotowanie młodzieży do przyszłych wyzwań zawodowych. Zgodnie z przyjętą strategią planuje się rozwój portu morskiego i lotniczego, transportu drogowego i kolejowego. Lokalne władze zapowiadają również stworzenie nowych miejsc pracy w Gdańsku. 

Z treści dokumentu wskazującego kierunki rozwoju miasta wynika, że w kolejnych latach z perspektywy rynku pracy szczególnie ważne będą następujące działania: 

 • dbanie o innowacje i kreatywność w biznesie oraz zachęcanie inwestorów do ulokowania kapitału w Gdańsku, 

 • wsparcie lokalnych przedsiębiorców, w tym start-upów, 

 • dbanie o zwiększenie przepływu usług i towarów, 

 • współpraca placówek oświatowych z przedsiębiorcami, 

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gdańska, 

 • wzbogacenie oferty kulturalnej i zachęcenie mieszkańców oraz turystów do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Przeprowadzona przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN analiza pozwala stwierdzić, że udział osób z wykształceniem wyższym w metropolii gdańskiej będzie coraz wyższy. Prognozuje się jednak spadek ludności w wieku produkcyjnym, choć zdaniem ekspertów spadek ten będzie niższy od ogólnopolskiej tendencji. 

Za jedno z głównych wyzwań stojących przed lokalnymi władzami uważa się zmniejszenie aktywności ekonomicznej mieszkańców w wieku produkcyjnym na terenie Pomorza. Specjaliści zauważają, że konieczne jest również dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, w tym szkół wyższych, do potrzeb rynku pracy w Gdańsku i zapewnienie mieszkańcom możliwości zdobywania pożądanych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych. 

Jakie branże zyskają na zmianach? 

W dokumencie „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” wspomina się o wzroście znaczenia kultury w życiu mieszkańców oraz turystów, a także zwiększeniu odsetka osób korzystających z komunikacji publicznej. Jeżeli wspomniane założenia zostaną zrealizowane, oznacza to, że zwiększy się liczba miejsc pracy w Gdańsku dla kierowców i przedstawicieli branży kulturalnej. Rozwój portu lotniczego i morskiego, transportu kolejowego i drogowego przyczyni się do zwiększenia znaczenia jednej ze strategicznych dla branż - sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego. Poprawa jakości przestrzeni publicznej może zaś sprawić, że liczba turystów w sezonie letnim zwiększy się, na czym zyska branża hotelarsko-gastronomiczna i turystyczna. 

Z roku na rok obserwuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wśród pracowników z sektora przedsiębiorstw w Gdańsku. Płaca minimalna jest głównym czynnikiem, który wpływa na zachodzące w tym zakresie zmiany. W najbliższych latach z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się nie tylko wyższych pensji, ale również rozwoju kluczowych dla metropolii sektorów i stworzenia nowych miejsc pracy. Wśród największych wyzwań dla władz miasta należy wymienić konieczność rozwiązania problemu spadku ludności w wieku produkcyjnym, a także dostosowanie kształcenia uczniów i studentów do lokalnego rynku pracy. 

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl

Źródło:
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (3)

dodaj komentarz
demeryt_69
W dawnej siedzibie Amber Gold jest teraz Biedra - frantycznie szukają personelu :)

300_pala
Piszesz to jako klient bierdy czy AG??
Z góralskim pozdrowieniem
nepot_synekurzasty
praca to jest wszędzie, nikt w to nie wątpi. Pytanie, gdzie za pracę płacą

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki