REKLAMA

Ilu cudzoziemców pracuje w Warszawie? W jakich branżach?

2021-08-07 06:00
publikacja
2021-08-07 06:00
Ilu cudzoziemców pracuje w Warszawie? W jakich branżach?
Ilu cudzoziemców pracuje w Warszawie? W jakich branżach?
/ Shutterstock

W Polsce z roku na rok przybywa imigrantów, którzy osiedlają się tu głównie w celach zarobkowych. Jak liczną grupę stanowią cudzoziemcy w Warszawie i w jakich branżach pracują? Sprawdzamy, z jakich krajów pochodzą pracujący w stolicy przybysze z innych krajów oraz jakie są perspektywy na warszawskim rynku pracy dla imigrantów.

Ilu emigrantów jest w Warszawie w 2021 r.?

W 2021 roku na terenie całej Polski swój pobyt zarejestrowało 497 057 cudzoziemców - podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowią emigranci przebywający w woj. mazowieckim - region zamieszkuje (tymczasowo lub na stałe) 131 125 spośród wszystkich przyjezdnych. Głównym czynnikiem skłaniającym ich do pobytu jest praca w Warszawie lub innym dużym mieście. Stolica oferuje im szczególnie wiele możliwości. Fakt, że właśnie tu zamieszkuje największy odsetek imigrantów, nie wydaje się zatem zaskakujący. Cudzoziemcy w Warszawie dzielą się na:

 • migrantów krótkoterminowych - studentów, ekspatów oraz migrantów ekonomicznych,
 • turystów i osoby przebywające tu na podstawie wiz otrzymanych w polskich placówkach konsularnych,
 • migrantów zamieszkujących Warszawę na stałe,
 • osoby, które nabyły obywatelstwo polskie (choć formalnie nie są cudzoziemcami, zachowują pewną odmienność kulturową),
 • pozostałe osoby o korzeniach migracyjnych, m.in. dzieci migrantów urodzone w Polsce.

Urząd m.st. Warszawy opublikował dane, według których na dzień 6 czerwca 2019 roku stolicę zamieszkiwało 40 082 cudzoziemców. Należy zaznaczyć, że podana liczba to zarejestrowani emigranci, czyli osoby spoza strefy Schengen. Można przypuszczać, że liczba wszystkich obcokrajowców w Warszawie w rzeczywistości była dwukrotnie lub nawet trzykrotnie wyższa.

Imigranci w Warszawie stanowią coraz liczniejszą grupę. Na dzień 30 września 2018 roku w stolicy mieszkało 30 496 cudzoziemców, zaś 8 marca 2019 roku - już 37 981.

Ilu cudzoziemców jest w Warszawie w 2021 roku? Choć najnowsze dane nie zostały jeszcze opublikowane, widoczna tendencja wzrostowa pozwala na stwierdzenie, że stanowią oni jeszcze wyższy odsetek ludności niż w 2019 roku. Tylko w dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku o zalegalizowanie swojego pobytu na terenie województwa mazowieckiego starało się 18 tys. osób.

Obywatele jakich krajów najczęściej osiedlają się w stolicy?

Twórcy raportu „Kapitał ludzki w Warszawie” przeanalizowali dane pochodzące z Urzędu m.st. Warszawy. Przygotowane zestawienie pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, obywatele jakich krajów przyjeżdżają do pracy w stolicy.

GoWork

Można zauważyć, że przeważającą większość zarejestrowanych cudzoziemców w Warszawie stanowią obywatele Ukrainy (36,8% wszystkich imigrantów), za nimi plasują się Białorusini oraz Wietnamczycy. Do stolicy często przyjeżdżają również osoby pochodzące z Rosji czy Indii. Należy nadmienić, że w powyższym zestawieniu nie uwzględniono niezarejestrowanych cudzoziemców, którzy nie posiadają obowiązku meldunkowego. Można przypuszczać, że w rzeczywistości cudzoziemcy pracujący w Warszawie lub osoby nieaktywne zawodowo, lecz mieszkające w stolicy, stanowią liczniejszą grupę, a duży odsetek imigrantów to obywatele państw zachodniej Europy.

Według danych przedstawionych przez Urząd m.st. Warszawy w 2019 roku cudzoziemcy najczęściej osiedlają się na Mokotowie. Obywatele Ukrainy chętnie wybierają również Wolę, Pragę-Południe, Targówek oraz Ursynów. Wietnamczycy z kolei najchętniej osiedlają się na Ochocie, Włochach oraz Mokotowie.

Obcokrajowcy jako główne powody przyjazdu do stolicy wskazują nie tylko atrakcyjność warszawskiego rynku pracy dla imigrantów, ale również:

 • atrakcyjne koszty życia w stolicy,
 • zainteresowanie Warszawą,
 • więzi rodzinne,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenia,
 • możliwości rozwoju kariery zawodowej,
 • podjęcie zatrudnienia po studiach w stolicy,
 • przyjazd ze znajomymi, którzy otrzymali tu pracę,
 • atrakcyjny rynek nieruchomości, odpowiadające ich potrzebom mieszkania na wynajem.

Twórcy raportu „Kapitał ludzki w Warszawie” postanowili zapytać cudzoziemców zatrudnionych w stolicy, dlaczego rozpoczęli pracę w mieście stołecznym. 49% badanych przyznawało, że przyjechało tu specjalnie w tym celu, 32% znalazło się w stolicy z innych powodów i zdecydowało się znaleźć pracę na miejscu, a 19% zostało w mieście po studiach.

fot. MART PRODUCTION / Pexels

Podstawa prawna świadczenia pracy w Polsce

Liczba cudzoziemców w Warszawie jest wyższa niż w pozostałych miastach w Polsce. Duża część z nich zdecydowała się na przyjazd w celach zarobkowych. Liczne oferty pracy skierowane do imigrantów pozwalają im na podjęcie zatrudnienia na atrakcyjnych warunkach. Na jakiej podstawie prawnej pracują obcokrajowcy w Polsce?

W przypadku, gdy są to obywatele krajów innych niż państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej czy też Szwajcarii, niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Taka osoba musi posiadać:

 • aktualne, legalne dokumenty pobytowe, np. kartę pobytu lub wizę,
 • zezwolenie na pracę lub pracę sezonową bądź oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (dla obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy) lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite).

Należy podkreślić, że dokumenty pobytowe zagranicznego przybysza nie mogą wykluczać podjęcia pracy (niemożliwe jest zatem zatrudnienie np. osoby, która posiada wizę turystyczną). Istnieją jednak wyjątki od wskazanej reguły. Niekiedy od osoby spoza UE/EOG oraz Szwajcarii nie wymaga się zezwolenia na pracę, pracę sezonową, pobyt czasowy i pracę czy też oświadczenia znajdującego się w ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy. Może ona podjąć pracę bez wskazanych dokumentów, jeśli posiada w Polsce:

 • ochronę uzupełniającą,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • status uchodźcy,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • ochronę czasową.

Zatrudnienie bez wymienionych dokumentów może podjąć również osoba, która ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej (z ważnym zaświadczeniem wydanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców). Zezwolenia na pracę nie potrzebują także posiadacze Karty Polaka, małżonkowie Polaków, studenci studiów stacjonarnych w Polsce lub doktoranci stacjonarni, nauczyciele języków obcych pracujący w placówkach wymienionych w przepisach o systemie oświaty albo w Ochotniczych Hufcach Pracy, absolwenci polskich placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich), a także sportowcy, którzy przez maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym wykonują pracę związaną z zawodami sportowymi dla podmiotu posiadającego siedzibę w Polsce.

Jakiego rodzaju prace wykonują cudzoziemcy w Warszawie?

Według danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2016 roku 97% cudzoziemców przebywających na terenie województwa mazowieckiego stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Status osoby pracującej posiadało 63,6% spośród wszystkich imigrantów mających co najmniej 18 lat. Gdzie najczęściej możliwa była praca dla imigrantów? Warszawa oraz inne miasta najczęściej oferowały im zatrudnienie w ramach:

 • działalności w zakresie usług administrowania, działalności wspierającej - 29,3%,
 • przetwórstwa przemysłowego - 15,3%,
 • budownictwa - 12,8%,
 • rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa - 12,7%,
 • handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych - 7,0%,
 • transportu i gospodarki magazynowej - 6,1%,
 • działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W 2016 roku największy odsetek cudzoziemców zamieszkiwał w Polsce od 3 do 12 miesięcy (69,8%), a ci, którzy pozostawali w kraju przez ponad 12 miesięcy, stanowili 29% ogółu.

W jakich branżach pracują przybysze z innych krajów w stolicy? Warszawski rynek pracy jest otwarty na imigrantów, a duża część z nich przed podjęciem zatrudnienia studiowała na stołecznych uczelniach. 99% cudzoziemców przebywających w Warszawie, którzy posiadają konta na portalu LinkedIn, znają język angielski (zazwyczaj na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym), tymczasem język polski - zaledwie 33%. Pracujący w stolicy imigranci najczęściej wybierali studia związane z zarządzaniem, biznesem, administracją, ekonomią, IT oraz marketingiem.

GoWork

Aż 90% spośród zarejestrowanych na LinkedIn cudzoziemców pracujących w Warszawie zajmuje stanowiska specjalistyczne, a 10% - funkcje kierownicze. Na podstawie branż, w których pracują, można oszacować, ile zarabiają cudzoziemcy w Warszawie. Mediana wynagrodzeń specjalisty ds. sprzedaży w Polsce wynosi 4530 zł brutto, a osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych w marketingu zarabiają zazwyczaj około 4500-4800 zł brutto. Podobnie kształtują się wynagrodzenia w finansach i rachunkowości. Na nieco wyższe pensje mogą liczyć cudzoziemcy pracujący w Warszawie w branży IT (mediana to 5810 zł) oraz prawnicy (5680 zł). Zarobki w stolicy potrafią być jeszcze wyższe, szczególnie wśród osób, które zatrudnione są w międzynarodowych korporacjach.

Doświadczenie zawodowe przybyszów z innych krajów

Jakie doświadczenie zawodowe posiadają zagraniczni obywatele, którzy zdecydowali się na przyjazd zarobkowy do Warszawy? Twórcy raportu „Kapitał ludzki w Warszawie” postanowili prześledzić profile osób, które zarejestrowały się na LinkedIn - około 3000 imigrantów. Okazuje się, że zaledwie 5% z nich nie posiada doświadczenia zawodowego. W 2019 roku aż 32% cudzoziemców w Warszawie mogło pochwalić się co najmniej 11-letnim stażem pracy, a 30% spośród wszystkich przybyszów posiadało maksymalnie 4-letnie doświadczenie zawodowe. Osoby posiadające 5-6 lat doświadczenia stanowiły 12%, 7-8 lat - 11%, a 9-10 lat stażu pracy - 10% całej badanej grupy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że duży odsetek cudzoziemców to ludność w wieku produkcyjnym. W 2021 roku w województwie mazowieckim 107 039 spośród 131 125 wszystkich imigrantów stanowiły osoby w wieku 20-59 lat.

Tendencje dotyczące napływu emigrantów do Polski

Choć dokładne określenie, ilu imigrantów pracuje w Warszawie, nie jest możliwe, można zauważyć, że stanowią oni coraz liczniejszą grupę. Cudzoziemcy chętnie przyjeżdżają również do innych dużych miast - wielu z nich osiedla się w Polsce ze względów ekonomicznych. W 2021 roku swój pobyt w kraju zarejestrowało niemal pół miliona obywateli innych państw. Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców zauważają, że mimo trwającej pandemii COVID-19 liczba osób ubiegających się o zalegalizowanie swojego pobytu w kraju nie maleje - wręcz przeciwnie, obserwuje się postępującą tendencję wzrostową. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku do urzędów wojewódzkich wpłynęło 58,2 tys. wniosków, czyli o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. 92% spośród wszystkich imigrantów starało się o zezwolenie na pobyt czasowy, 6% - na pobyt stały, zaś 2% - na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem zdecydowana większość wniosków pochodziła od obywateli Ukrainy (71%). Najczęściej wymienianym celem pobytu była chęć podjęcia zatrudnienia (w 78% przypadków). W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 18 tys. wniosków.

W dokumencie „Polityka migracyjna Polski - kierunki działań 2021-2022” zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia aktywnej polityki migracyjnej. Rząd zwraca uwagę na konieczność usprawnienia zarządzania procesami imigracyjnymi i emigracyjnymi, zachęty do przyjazdu cudzoziemców oraz ich integracji. Zatrudnianie pracowników z innych państw ma pozwolić na uzupełnienie deficytów na rynku pracy, powstałych na skutek kryzysu demograficznego oraz odpływu ludności z Polski.

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl

Źródło:
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki