REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

Gdzie jest praca w Łodzi?

2021-12-04 06:00
publikacja
2021-12-04 06:00
Gdzie jest praca w Łodzi?
Gdzie jest praca w Łodzi?
fot. Radosław Żydowicz / / Unsplash

Obecnie praca w Łodzi dostępna jest głównie w sektorze usług i przemysłowym. Jakie są plany rozwoju miasta? Jaki jest jego wpływ na rynek pracy w Łodzi?

Strategia rozwoju Łodzi

Obserwowany w ostatnich latach rozwój Łodzi przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy. Władzom miasta póki co nie udało się zatrzymać niekorzystnych trendów demograficznych, jednak zrealizowanie celów opisanych w strategii rozwoju miasta pozytywnie wpłynie na rynek pracy w Łodzi i może przełożyć się na wzrost liczby jej mieszkańców.

Rozwój Łodzi w ostatniej dekadzie

„Programy rewitalizacyjne to przyszłość naszego miasta” - oświadczyła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, w wypowiedzi, którą zamieszczono w publikacji „Przyszłość zaczyna się tu… Łódź”. Jak zauważyła głowa miasta, jego rozwój widoczny jest w sferze gospodarczej, kulturalnej i wizerunkowej. Zmiany wpływają na postrzeganie metropolii oraz dostępność miejsc pracy. Aktualne oferty pracy w Łodzi w dużej mierze skierowane są do przedstawicieli branży TSL i sektora nowoczesnych technologii. 

Za jeden z największych atutów pozwalających na dynamiczny rozwój Łodzi uznaje się jej wielkość i położenie. By wykorzystać dobrą lokalizację metropolii, zdecydowano się m.in. na przebudowę dworca Łódź Fabryczna, a prace nad siecią komunikacyjną w stolicy województwa łódzkiego uznawane są za jeden z priorytetów - także w kolejnych latach. Możliwości rozwoju miasta determinowane są przez czynniki społeczno-demograficzne, środowiskowe czy gospodarcze.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano wiele zmian w Łodzi. Miały one związek m.in. z przemianami ustrojowymi oraz upadkiem monokultury przemysłowej w stolicy województwa łódzkiego. Miasto zmieniało się pod wieloma względami, zwiększając swoją atrakcyjność dla inwestorów, a jego władze zrealizowały wiele projektów inwestycyjnych, które przyczyniły się do rozwoju Łodzi. 

Przed podjęciem działań mających na celu wykorzystanie potencjału metropolii jej władze określają cele i wyzwania na najbliższe lata, a stworzoną przez siebie strategię poddają ocenie oraz konsultacjom społecznym. Zgłoszone przez mieszkańców uwagi mają pomóc w dopasowaniu strategii rozwoju miasta Łodzi do oczekiwań lokalnej społeczności. 

W ostatniej dekadzie skupiono się na rozbudowie komunikacji miejskiej i węzła komunikacyjnego oraz rewitalizacji miasta (w szczególności centrum oraz obszarów poprzemysłowych) przy jednoczesnym zachowaniu elementów ważnych historycznie oraz wyróżniających Łódź na tle innych metropolii. Zadbano o rozwój nowoczesnego przemysłu i innych branż, które zapewniają mieszkańcom przyszłościową pracę w Łodzi, a także poprawę jakości edukacji i poszerzenie oferty programowej. Władze miasta za jeden z celów postawiły także rozwój lokalnej kultury i upowszechnienie jej wśród mieszkańców stolicy województwa. 

Kolejnym ważnym filarem rozwoju Łodzi stało się dbanie o aktywizację zawodową mieszkańców metropolii oraz spełnienie potrzeb rynku pracy poprzez pozyskanie pracowników poszukiwanych przez pracodawców. Skupiono się również na wykorzystaniu potencjału środowiska i tworzeniu oraz rewitalizacji obszarów rekreacyjnych. 

Do głównych inwestycji, które poczyniono w ostatnich latach w Łodzi, należały m.in. budowa dworca podziemnego Łódź Fabryczna i stworzenie dzielnicy biznesowo-mieszkalnej w jego okolicy. Dodatkowa przestrzeń biurowa w centrum Łodzi przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki i zapewnia nowe miejsca pracy, a zlokalizowane tu nieruchomości mieszkalne sprzyjają rozwojowi rynku nieruchomości. Mają one także zachęcić mieszkańców innych miast do osiedlenia się w stolicy województwa łódzkiego, tym samym zmniejszając skalę zjawiska wyludniania się metropolii lub zatrzymując ten trend. 

Mimo realizacji zadań zmierzających do rozwoju Łodzi na wielu płaszczyznach uważa się, że potencjał tej ponad 660-tysięcznej metropolii nie został w pełni wykorzystany, a jej znaczenie dla krajowej gospodarki może być większe niż obecnie - szczególnie biorąc pod uwagę wielkość miasta oraz jej lokalizację w centralnej części kraju. By Łódź mogła dalej się rozwijać, konieczne jest jednak pokonanie pewnych barier związanych m.in. z jej zagospodarowaniem przestrzennym, zarządzaniem zasobami będącymi w posiadaniu Łodzi, brakiem terenów inwestycyjnych i odpowiedniej współpracy z inwestorami, nieprzestrzeganiem prawa lokalnego, niedoinwestowaniem sektora transportu czy niedopasowaniem oferty edukacyjnej dostępnej na terenie Łodzi do lokalnego rynku pracy. Należy również zwrócić uwagę na kondycję finansową miasta, która sprawia, że jego władze powinny skupić się na inwestowaniu w kluczowe dla rozwoju aglomeracji projekty. 

Projekt Łódź 2020+

„Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” to dokument, który zawiera informacje na temat atutów miasta, planów na jego rozwój oraz barier, które należy pokonać, by zrealizować wyznaczone cele. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, polityką rozwoju miasta zajmuje się jego prezydent, a do obowiązków włodarza należy coroczne przedstawianie stanu realizacji projektu (w pierwszym kwartale każdego roku). 

W myśl strategii Łódź 2020+ władze miasta skupiły się na jego zrównoważonym, inteligentnym rozwoju. Zaplanowano działania i inwestycje, a jako główne cele wskazano: 

 • poprawę jakości życia mieszkańców, 

 • rewitalizację przestrzeni miejskiej,

 • odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych, 

 • stworzenie zrównoważonej sieci transportowej w Łodzi i aglomeracji, 

 • sprawne zarządzanie miastem,

 • budowę więzi społecznej, partycypacji obywatelskiej i wspólnoty samorządowej. 

Należy zaznaczyć, że metropolia rozwija się do wewnątrz. Kluczem do zrównoważonego rozwoju miasta jest korzystanie z posiadanych przez nie zasobów, a dbając o rozwój przestrzenny Łodzi, należy pamiętać o jej różnorodności i wyjątkowości. 

Strategia rozwoju Łodzi na najbliższe lata

W kolejnych latach planuje się jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału aglomeracji łódzkiej. Za obszar kluczowy dla rozwoju miasta uważa się Nowe Centrum Łodzi, stanowiące ważny obszar dla inwestorów, a także mieszkańców. 

Informacje na temat kierunków rozwoju miasta znajdują się w dokumencie „Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”. W treści publikacji podkreśla się, że obecnie duże znaczenie ma elastyczność miasta i umiejętność wykorzystania infrastruktury oraz zasobów naturalnych. 

Cztery główne cele rozwoju Łodzi na kolejne lata zostały podzielone na obszary tematyczne. Oto podział zaprezentowany w projekcie Łódź 2030+: 

 • Łódź silna i odporna: 

  • bezpieczne miasto, 

  • miasto odporne na zmiany klimatu, 

  • miasto jakościowej edukacji, 

  • miasto sprawnej administracji, 

  • miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym, 

  • Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń, 

  • miasto inteligentnej infrastruktury, 

  • mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne, 

 • Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju: 

  • rewitalizacja 2.0.,

  • przedsiębiorcza Łódź, 

  • rozwój branż kreatywnych, 

  • Łódź turystyczna, 

  • hub logistyczny dla Europy Środkowej, 

  • Łódź produkcyjna i usługowa 2.0.,

  • Nowe Centrum Łodzi 2.0.,

  • rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2.0.,

 • Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy: 

  • miasto wartości za korzystną cenę, 

  • miasto twórcze, 

  • miasto wartościowego wypoczynku, 

  • Łódź cyfrowa, 

  • Łódź liderem sektora audiowizualnego,

 • Łódź zachwycająca: 

  • miasto zeroemisyjne i czyste,

  • miasto aktywności obywatelskiej,

  • zarządzanie marką i doświadczeniem miasta, 

  • błękitno-zielona sieć, 

  • miasto ogród.

Realizacja przedstawionych obszarów ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Łodzi jako miasta przyjaznego mieszkańcom oraz atrakcyjności metropolii dla inwestorów przy jednoczesnej korzystnej relacji kosztów życia do jego warunków. W ramach rozwoju Łodzi władze miasta chcą zadbać o odwrócenie lub zminimalizowanie niekorzystnych trendów demograficznych. Wśród celów strategii rozwoju miasta Łodzi do 2030 roku planuje się także m.in. poprawę jakości zdrowia mieszkańców, spadek liczby przestępstw, spadek lub ustabilizowanie się stopy bezrobocia, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto, zwiększenie się powierzchni terenów zielonych oraz wyższą liczbę inicjatyw ekologicznych w Łodzi.

Projekt Łódź 2030+

W maju 2021 roku zakończył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili łącznie niemal 1700 uwag i opinii. Opisywana strategia określa obraz Łodzi w 2030 roku - ma ona być pierwszym miastem współtworzonym przez mieszkańców, w którym znajdzie się miejsce dla każdego, a wpływ na funkcjonowanie jednej z największych polskich metropolii ma mieć każdy, kto należy do lokalnej społeczności. 

Włodarze Łodzi chcą, by mieszkańcy miasta zaangażowali się w jego życie. Planuje się realizować wskazane przez łodzian inicjatywy i prowadzić dialog na ważne tematy, wykorzystując dostępne narzędzia, m.in. platformę Vox Populi, Budżet Obywatelski i system konsultacji społecznych. 

Projekt Łódź 2030+ to strategia rozwoju miasta, w której pod uwagę wzięto także rozwiązania, które powinny zostać wdrożone po pandemii. Oto cztery najważniejsze filary, które przedstawiono w dokumencie: 

 • bezpieczeństwo miasta i jego odporność na zmiany klimatyczne oraz zadbanie o pomoc nowym mieszkańcom, 

 • rozwój ekonomiczny i społeczny miasta i regionu, rewitalizacja centrum Łodzi, wspieranie przedsiębiorczości, 

 • podwyższenie jakości życia łodzian poprzez rozwój terenów rekreacyjnych i zapewnienie atrakcji, 

 • zadbanie o czystość miasta i jego zeroemisyjność. 

W ramach strategii Łódź 2030+ zakłada się m.in. zapewnienie sprawnego działania służb miejskich i ochrony zdrowia, a także rozbudowany monitoring i odpowiednie oświetlenie na ulicach. Planuje się także korzystanie z ekologicznych źródeł ogrzewania i modernizację systemu gospodarowania odpadami czy też dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W centrum miasta powstać mają nowe mieszkania oraz przestrzeń biurowa, a włodarze Łodzi planują rozwój turystyki i sektora logistycznego, które możliwe są m.in. dzięki dobremu położeniu metropolii. Kolejnym ważnym elementem strategii miasta jest planowany rozwój branż kreatywnych i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także zadbanie o transport do sąsiadujących z Łodzią miast i wsi. 

Nowoczesność metropolii ma zostać podkreślona przez zaangażowanie władz miasta w rozwój dróg rowerowych, postawienie na fotowoltaikę, skupienie się na promowaniu elektromobilności, stworzeniu Muzeum Cywilizacji i organizacji wystawy ogrodniczej EXPO Horticultural. 

Rozwój Łodzi a życie jej mieszkańców

Obserwowany na przestrzeni lat rozwój terytorialny Łodzi wpłynął na obecny wygląd miasta, różnorodność jego architektury oraz życie mieszkańców. Poza wskazaniem kierunków rozwoju metropolii nie należy zapominać o konieczności edukowania lokalnej społeczności w zakresie historii miasta oraz budowaniu tożsamości miejskiej. 

Rozwój Łodzi pozwala na podwyższenie jakości życia jej mieszkańców. Łodzianie mogą liczyć m.in. na coraz lepszą komunikację miejską, poprawę sieci dróg czy też powstawanie nowych terenów zielonych i rewitalizację obecnie istniejących. Centrum miasta, uznawane za jedną z barier hamujących rozwój Łodzi, staje się coraz bardziej nowoczesne. Jednocześnie dba się o zachowanie jego cech charakterystycznych. 

Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GoWork)

Wraz z rozwojem miasta rosną przeciętne wynagrodzenia mieszkańców. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że jeszcze w 2015 r. wynosiły one 4047,78 zł brutto, a w 2020 r. - 5510,99 zł brutto. Wzrost pensji sprawia, że poziom życia łodzian jest coraz wyższy. 

Władze Łodzi zauważają potrzebę skupienia się na rozwoju przestrzennym Łodzi i zmianie negatywnej opinii dotyczącej miasta. Według publikacji „Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi” rozwój ten powinien mieć charakter wewnętrzny. Teren miasta można podzielić na Strefę Wielkomiejską oraz Strefę Miejską. Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi i stworzone na terenie miasta place zaspokoiłyby potrzeby mieszkańców w zakresie zabudowy oraz estetyki miasta, ważnym aspektem jest także ochrona parków i wykonywanie nowych nasadzeń w uporządkowany, uprzednio zaplanowany i przemyślany sposób. W obrębie Strefy Miejskiej należy zadbać o wyraźny podział na przestrzeń prywatną i publiczną, a także zapanowanie nad chaotyczną zielenią. Poprawę warunków życia mieszkańców zagwarantuje m.in. zapewnienie wysokiej jakości edukacji i sprawnie działający sektor pomocy społecznej. 

W dokumencie „Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi” wskazuje się także, że należy zadbać o zainicjowanie „mody na mieszkanie w centrum” wśród obecnych i przyszłych mieszkańców miasta, a także inwestorów. To ograniczy rozlewanie się miasta, pozwoli na ochronę środowiska i przyczyni się do rozwoju serca Łodzi. 

Rynek pracy w Łodzi w ostatnich latach

W minionych latach zaobserwowano duże zmiany na rynku pracy w Łodzi. Dotyczą one nie tylko wysokości wynagrodzeń czy liczby osób w wieku produkcyjnym, ale również m.in. stopy bezrobocia i dostępności ofert. Obecnie praca w Łodzi czeka zarówno na specjalistów średniego i wyższego szczebla, jak i na pracowników fizycznych. 

W myśl projektu Łódź 2020+ władze miasta poczyniły inwestycje w zakresie nowoczesnego włókiennictwa, ekobiznesu, przemysłu medycznego i farmaceutycznego, a także ekologicznego przetwórstwa spożywczego. 

Autor opracowania „Rozwój przestrzenny oraz przemiany funkcjonalne i społeczne Łodzi – uwarunkowania geograficzno-polityczne” zauważa, że w XXI w. w Łodzi duże znaczenie ma już nie przemysł lekki, w szczególności odzieżowy, a przemysł elektroniczny i elektromaszynowy. Ważnym elementem lokalnej gospodarki jest produkcja sprzętu AGD. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że rynek pracy w Łodzi kształtowany jest głównie przez sektor usług, m.in. usług metropolitalnych (bankowość, handel, ubezpieczenia, szkolnictwo wyższe, wyspecjalizowana służba zdrowia). Dziś do największych łódzkich pracodawców należą Centrum Handlowe Manufaktura, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji i Uniwersytet Łódzki. 

W ostatnich latach rynek pracy w Łodzi odnotował dynamiczny rozwój. Z raportu „Przyszłość zaczyna się tu… Łódź” wynika, że największy rozwój odnotowano w następujących branżach: 

 • informatycznej,

 • przemysłowej,

 • logistycznej,

 • badawczo-rozwojowej,

 • AGD, 

 • usług dla biznesu (BPO). 

Rozwój Łodzi sprawia, że powstają także nowe miejsca pracy, co zwiększa popyt na pracowników. Pracodawcy poszukują kandydatów w większości branż, oferując coraz korzystniejsze wynagrodzenia i dodatkowe benefity. W ostatnich latach najwięcej zarabiały osoby pracujące w sektorze IT, a przedsiębiorcy konkurują ze sobą, szukając najlepszych specjalistów. 

GoWork

Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na giełdę pracy w Łodzi, co można zaobserwować, analizując stopę bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2019 r. bezrobocie rejestrowane w stolicy województwa łódzkiego było rekordowo niskie - kształtowało się na poziomie 4,8 proc. Już na koniec II kwartału 2020 r. wzrosło ono do 5,6 proc., a na koniec 2020 r. - 6,0 proc. 

Łódź prawdopodobnie jeszcze przez długi czas będzie odczuwać skutki wybuchu pandemii koronawirusa. We wrześniu 2021 stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie metropolii była równa 6,1 proc. Choć w ostatnich miesiącach sytuacja jest stosunkowo stabilna, kondycja rynku pracy prawdopodobnie jeszcze przez wiele miesięcy nie wróci do poziomu sprzed pandemii. 

Działania podejmowane przez władze miasta mają na celu zadbanie o jego rozwój, a realizacja celów przedstawionych w projekcie Łódź 2030+ z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do korzystnych zmian zarówno na giełdzie pracy, jak i w zakresie jakości

Martyna Piotrowska, redaktor HR i EB w GoWork.pl

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (2)

dodaj komentarz
qwertas
Czas by Pani Zdanowska wyremontowała wszystkie nieczynne linie tramwajowe (Chojny, do Konstantynowa, Lutomierska, Ozorkowa i kilka innych nieczynnych torowisk na terenie miasta ze względu na zły stan techniczny). Jeśli Łódź ma być porządną metropolią to z siecią ekologicznych tramwajów wyjeżdzających na przedmieścia.Czas by Pani Zdanowska wyremontowała wszystkie nieczynne linie tramwajowe (Chojny, do Konstantynowa, Lutomierska, Ozorkowa i kilka innych nieczynnych torowisk na terenie miasta ze względu na zły stan techniczny). Jeśli Łódź ma być porządną metropolią to z siecią ekologicznych tramwajów wyjeżdzających na przedmieścia. Poza tym Łódź zrobiła kawał dobrej roboty w ostatniej dekadzie. Obok Centrala powstało ciekawe miejsce spotkań z pomnikiem jednorożca i „stajnią” dla tramwajów, Hi Piotrkowską i teraz mam nadzieje ruszy budowa apartamentowca Misztal. Co jakiś czas przyjeżdżam by pochodzić po mieście , zajść do knajpy, Centrala i Piotrkowskiej. Baaaardzo duży progres… poza siecią tramwajową.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki