REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: wyniki finansowe

2020-11-19 06:45
publikacja
2020-11-19 06:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_okresowy_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_III_kwartal_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_interim_report_for_Q3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_Highlights_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 7 788 663 8 666 404 1 753 414 2 011 420
II. Zysk na działalności operacyjnej 433 966 591 696 97 696 137 329
III. Zysk przed opodatkowaniem 371 817 544 634 83 705 126 406
IV. Zysk netto 263 085 415 894 59 227 96 526
V. Całkowity dochód za okres 250 975 410 185 56 500 95 201
VI. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 2,28 3,87 0,51 0,90
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 1 784 234 1 178 270 401 674 273 469
IX. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej (1 700 623) (1 039 804) (382 851) (241 332)
X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej (291 908) (445 039) (65 715) (103 291)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (208 297) (306 573) (46 893) (71 154)
XII. Środki pieniężne na początek okresu 770 087 846 532 173 365 196 475
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 576 137 551 990 129 702 128 114
XIV. na dzień 30.09.2020 na dzień 31.12.2019 na dzień 30.09.2020 na dzień 31.12.2019
XV. Aktywa trwałe 12 521 870 10 705 437 2 766 164 2 513 899
XVI. Aktywa obrotowe 3 954 088 4 773 254 873 484 1 120 877
XVII. Zobowiązania długoterminowe 4 756 788 4 288 382 1 050 806 1 007 017
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 572 026 3 496 362 789 084 821 031
XIX. Kapitał własny 8 147 144 7 693 947 1 799 758 1 806 727
XX. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 109 565 116 468
XXI. Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli 899 194 657 573 198 638 154 414
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 207 548 1 511 188 271 848 350 738
XXIII. Zysk na działalności operacyjnej 28 274 93 002 6 365 21 585
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 130 465 142 259 29 371 33 017
XXV. Zysk netto 116 798 120 573 26 294 27 984
XXVI. Całkowity dochód za okres 73 213 100 654 16 482 23 361
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 99 195 484 99 195 484 99 195 484 99 195 484
XXVIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) 1,18 1,22 0,27 0,28
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 349 576 305 128 78 698 70 818
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej (731 105) (131 305) (164 589) (30 475)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej 268 163 (70 776) 60 370 (16 427)
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (113 366) 103 047 (25 521) 23 917
XXXIII. Środki pieniężne na początek okresu 1 158 379 1 000 980 260 779 232 321
XXXIV. Środki pieniężne na koniec okresu 1 046 703 1 113 676 235 638 258 477
XXXV. na dzień 30.09.2020 na dzień 31.12.2019 na dzień 30.09.2020 na dzień 31.12.2019
XXXVI. Aktywa trwałe 8 277 640 7 490 721 1 828 585 1 759 005
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 601 649 1 749 672 353 815 410 866
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 080 208 2 615 741 680 438 614 240
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 885 238 1 784 022 416 462 418 932
XL. Kapitał własny 4 913 843 4 840 630 1 085 500 1 136 698
XLI. Kapitał zakładowy 495 977 495 977 109 565 116 468


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną,
obowiązującą metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:


kurs na 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR - 4,5268 PLN (tabela nr
191/A/NBP/2020),


kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN (tabela nr
251/A/NBP/2019),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR –
4,4420 PLN,


kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR –
4,3086 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał 2020 .pdfSkonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał 2020 .pdf
Wybrane dane finansowe 3Q2020.pdfWybrane dane finansowe 3Q2020.pdf
Consolidated interim report for Q3 2020.pdfConsolidated interim report for Q3 2020.pdf
Financial Highlights 3Q2020.pdfFinancial Highlights 3Q2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2020-11-19 Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2020-11-19 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2020-11-19 Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Zarządu
2020-11-19 Artur Kopeć Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki