REKLAMA

GRENEVIA S.A.: wyniki finansowe

2023-08-28 18:28
publikacja
2023-08-28 18:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grenevia_S.A._za_6_miesiecy_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe_Grenevia_S.A._za_6_miesiecy_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Grenevia_za_pierwsze_polrocze_2023_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_-_GK_Grenevia_1H2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_-_Grenevia_1H2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. DANE SKONSOLIDOWANE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
II. Przychody netto ze sprzedaży 781 550 169 118
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 112 31 24
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 92 87 20 19
V. Zysk (strata) netto 92 14 20 3
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 123 37 27 8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -82 -25 -18 -5
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -212 -57 -46 -12
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 39 -12 8
X. Przepływy pieniężne netto razem -348 -43 -75 -9
XI. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 714 874 574 680 673 574 714 874
XII. Podstawowy zysk netto na 1 akcję zwykłą przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / w EUR) 0,21 0,06 0,05 0,01
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,21 0,06 0,05 0,01
XIV. STAN NA DZIEŃ 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XV. Aktywa razem 3 652 3 670 821 783
XVI. Zobowiązania 1 497 1 575 336 336
XVII. Zobowiązania długoterminowe 465 659 104 141
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 032 916 232 195
XIX. Kapitał własny 2 155 2 095 484 447
XX. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XXI. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,75 3,65 0,84 0,78
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,75 3,65 0,84 0,78
XXIV. DANE JEDNOSTKOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 544 573 118 123
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 167 131 36 28
XXVII. Zysk (strata) netto 152 113 33 24
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 262 30 56
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -253 -89 -55 -19
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 -226 -9 -49
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -153 -53 -33 -11
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 714 874 574 680 673 574 714 874
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,26 0,20 0,06 0,04
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,26 0,20 0,06 0,04
XXXV. STAN NA DZIEŃ 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXXVI. Aktywa razem 2 667 2 633 599 561
XXXVII. Zobowiązania 872 975 196 208
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 448 636 101 136
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 424 339 95 72
XL. Kapitał własny 1 795 1 658 403 354
XLI. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XLII. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,12 2,89 0,70 0,62
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,12 2,89 0,70 0,62


Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2023 r. i odpowiednio za
pierwsze półrocze 2022 r. przeliczono według kursów ogłaszanych przez
NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Kurs
ten wynosił odpowiednio:6 miesięcy zakończone 30.06.2023
r.1 EUR= 4,6130 PLN6 miesięcy zakończone 30.06.2022 r.1
EUR= 4,6427 PLNPozycje bilansowe przeliczone zostały
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu kończącym okres
sprawozdawczy:na dzień 30.06.2023 r.1 EUR
= 4,4503 PLNna dzień 31.12.2022 r.1 EUR = 4,6899 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grenevia S.A. za 6 miesięcy 2023 roku.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grenevia S.A. za 6 miesięcy 2023 roku.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Grenevia za okres 6 miesięcy 2023 roku
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grenevia S.A. za 6 miesięcy 2023 roku.pdfŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grenevia S.A. za 6 miesięcy 2023 roku.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grenevia S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Grenevia za pierwsze półrocze 2023 r..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Grenevia za pierwsze półrocze 2023 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Grenevia za pierwsze półrocze 2023 roku
Raport z przeglądu - GK Grenevia 1H2023.pdfRaport z przeglądu - GK Grenevia 1H2023.pdf Raport z przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Grenevia
Raport z przeglądu - Grenevia 1H2023.pdfRaport z przeglądu - Grenevia 1H2023.pdf Raport z przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Grenevia S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-28 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki