REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-03-19 07:42
publikacja
2021-03-19 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_do_sprawozdania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_gnb-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_gnb-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_i_oswiadczenia_RN_do_raportu_rocznego_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat
I. Wynik z tytułu odsetek 1 037 504,00 949 787,00 231 886,00 220 788,00
II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 61 420,00 76 999,00 13 728,00 17 899,00
III. Zysk/ (strata) brutto -613 926,00 -693 442,00 -137 215,00 -161 198,00
IV. Zysk/ (strata) netto -559 389,00 -591 551,00 -125 025,00 -137 512,00
V. Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -559 389,00 -591 551,00 -125 025,00 -137 512,00
VI. Całkowite dochody/ (straty) za okres -365 937,00 -481 637,00 -81 788,00 -111 962,00
VII. Przepływy pieniężne netto po uwzględnieniu różnic kursowych 420 171,00 190 245,00 93 910,00 44 225,00
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
VIII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 110 926,00 37 126 889,00 7 391 637,00 8 718 302,00
IX. Suma aktywów 49 930 586,00 52 828 439,00 10 819 664,00 12 405 410,00
X. Zobowiązania wobec klientów 43 757 555,00 46 169 373,00 9 482 005,00 10 841 698,00
XI. Kapitał własny ogółem 2 004 277,00 2 534 949,00 434 315,00 595 268,00
XII. Kapitał Tier 1 2 665 059,00 3 216 844,00 577 503,00 755 394,00
XIII. Kapitał Tier 2 428 236,00 684 792,00 92 796,00 160 806,00
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 8,60 10,00 8,60 10,00
XV. Liczba akcji 1 044 553 267,00 1 044 553 267,00 1 044 553 267,00 1 044 553 267,00
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 EUR = 4,6148 zł oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR = 4,2585 zł.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz
31 grudnia 2019 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,4742 zł i 1 EUR= 4,3018 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_do_sprawozdania_2020.xhtmlList_Prezesa_do_sprawozdania_2020.xhtml List Prezesa Zarządu Banku
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtmlYE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy
YE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml.xadesYE2020_GNB_SprawozdanieZarzadu.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy - podpisy
ESEF gnb-2020-12-31.zipESEF gnb-2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku
ESEF gnb-2020-12-31.zip.xadesESEF gnb-2020-12-31.zip.xades Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku - podpisy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtmlOswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy
Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml.xadesOswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych_GK_GNB_SA_i_GNB_SA_za_rok_2020.xhtml.xades Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Banku i Grupy - podpisy
Ocena_i_oswiadczenia_RN_do_raportu_rocznego_2020.xhtmlOcena_i_oswiadczenia_RN_do_raportu_rocznego_2020.xhtml Ocena i oświadczenia Rady Nadzorczej do raportu rocznego
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlGNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESGNB_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki