REKLAMA
RPP

ERBUD S.A.: wyniki finansowe

2022-11-07 17:22
publikacja
2022-11-07 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_konsolidacja_Grupa_ERBUD__30.09.2022-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_jednostkowe_ESA_30.09.2022-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Zarzadu_IIIQ_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 795 521 2 171 670 596 311 476 400
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 505 55 390 4 374 12 151
III. Zysk (strata) brutto 11 764 49 881 2 509 10 942
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 881 -4 502 401 -988
V. Zysk (strata) netto 1 881 -4 502 401 -988
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -241 266 -261 879 -51 464 -57 449
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 704 -106 335 -13 375 -23 327
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 121 397 429 479 25 895 94 215
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -182 573 61 265 -38 945 13 440
X. Aktywa razem 2 114 242 1 833 190 434 154 398 572
XI. Zobowiązania długoterminowe 223 690 207 997 45 934 45 223
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 231 574 940 460 252 900 204 474
XIII. Kapitał własny 658 978 684 733 135 319 148 874
XIV. Kapitał zakładowy 1 210 1 240 248 270
XV. Liczba akcji (w szt.) 12 096 502 12 399 359 12 096 502 12 399 359
XVI. Całkowite dochody przypadające akjonariuszom jednostki dominującej 4 828,00 -9 835,00 1 029,86 -2 157,51
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 54,48 55,22 11,19 12,01
Wybrane dane jednostkowe ERBUD S.A.
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 418 372 928 521 302 552 203 690
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 050 192 266 2 357 42 177
XX. Zysk (strata) brutto 33 184 218 535 7 078 47 940
XXI. Zysk (strata) netto 25 329 179 656 5 403 39 411
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 945 19 689 -9 161 4 319
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 904 -11 887 -8 725 -2 608
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 292 194 603 3 049 42 690
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -69 557 202 405 -14 837 44 402
XXVI. Aktywa razem 1 086 660 897 133 223 143 195 054
XXVII. Kapitały własne ogółem 334 952 329 623 68 781 71 667
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 134 402 113 384 27 599 24 652
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 617 306 454 126 126 762 98 736
XXX. Kapitał zakładowy 1 210 1 240 248 270
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 12 096 502 12 399 359 12 096 502 12 399 359
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,69 31,54 5,69 6,86


Dane porównywalne z wierszy X-XIV oraz z
wiersza XVII jak też z wierszy XXVI-XXX oraz z wiersza XXXII pochodzą ze
sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2021r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF konsolidacja Grupa ERBUD _30.09.2022-final.pdfSF konsolidacja Grupa ERBUD _30.09.2022-final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Erbud za 3Q2022
SF jednostkowe ESA_30.09.2022-final.pdfSF jednostkowe ESA_30.09.2022-final.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Erbud S,A. za 3Q2022
Raport Zarządu IIIQ 2022.pdfRaport Zarządu IIIQ 2022.pdf Raport Zarządu z działalności za 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Dariusz Grzeszczak Prezes Zarządu Dariusz Grzeszczak
2022-11-07 Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka
2022-11-07 Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki