REKLAMA
Tour de spółki

Do końca lutego płatnik musi złożyć PIT-8C

2011-02-28 08:30
publikacja
2011-02-28 08:30

Deklarację PIT-8C płatnik składa do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-8C dotyczy:

 • dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • dochodów z tzw. innych źródeł, a w szczególności:
  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w tym przypadku choć dochód pochodzi z innych źródeł, podatnik nie otrzyma PIT-8C, a płatnik pobierze podatek ryczałtowo i przekaże PIT-8AR, ewentualnie kwota pozostanie zwolniona z opodatkowania), 
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych), 
  • alimenty, 
  • stypendia, 
  • dotacje (subwencje), 
  • dopłaty, 
  • nagrody, 
  • i inne nieodpłatne świadczenia

- nienależące jednak do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych (art. 12), działalności wykonywanej osobiście (art. 13), działalności gospodarczej (art. 14) lub z kapitałów pieniężnych (art. 17).

Rozlicz PIT 2010 z Bankier.pl
 
Jak wypełnić PIT?Program za darmo!Przekaż 1% podatku!

PIT-8C a zasiłki

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (poza osobami uprawnionymi do zasiłków po zakończeniu okresu ubezpieczenia),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

W PIT-8C nie wpisuje się wynagrodzenia chorobowego, jedynie zasiłek chorobowy (oraz inne). Wynagrodzenie chorobowe jest elementem świadczenia ze stosunku pracy, zatem standardowo trafia ono do PIT-11.

W przypadku innych świadczeń z ZUS (np. emerytura, renta) podatnik otrzyma PIT-11A lub PIT-40A.

Nie podlega ujęciu w PIT-8C wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby w przypadku, gdy podatnik błędnie obliczył podstawę takiego wynagrodzenia. PIT-8c nie będzie również wystawiony przy odsetkach od tak wypłaconego wynagrodzenia chorobowego, gdyż nie uznaje się tych odsetek jako świadczenia od których faktycznie pobiera się zaliczkę, lecz pozostają one zwolnione z opodatkowania (Por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-781/09-4/MK, z dnia 24.03.2010 r.).   

W przypadku zaległego zasiłku chorobowego, w PIT-8C wpisuje się zarówno kwotę zasiłku, jak i kwotę odsetek od tak zaległego zasiłku. Kwoty te nie trafiają do PIT-11, gdyż nie stanowią elementu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

PIT-8C a napiwki

Wypłata napiwków przekazanych ze strony zakładu pracy (klient przekazuje napiwek do kasy zakładu pracy, a następnie dopiero trafia on do kelnera, np. ze wspólnej puli napiwkowej), podlegają wypłacie jako element stosunku pracy, zlecenia itp. Nie wystawia się PIT-8C, tylko PIT-11. Wyjątkiem jest przypadek, gdy:

 • napiwki są wypłacane nie ze wspólnej puli, lecz pracodawca jedynie pośredniczy w przekazaniu napiwków, kwota ta stanowi wówczas przychód z innych źródeł;
 • napiwki trafiają bezpośrednio od klienta do kelnera (napiwek do ręki), płatnikiem pozostaje wówczas klient i on powinien – przynajmniej teoretycznie zadbać o PIT-8C (warto zauważyć odrębność napiwku od darowizny, napiwek przekazany został nie pod tytułem dartym lecz za wykonanie pewnych świadczeń na rzecz klienta).

PIT-8C a nagrody

Nie wszystkie nagrody wymagają PIT-8C. Płatnik nie złoży PIT-8C (zamiast niej deklaracja PIT-11 itp.), ewentualnie nie wystąpi żadna deklaracja w przypadku:

 • nagród pracowniczych, premii, nagród za efekty pracy, nagród jubileuszowych (przychody ze stosunku pracy, ewentualnie świadczenia w naturze w działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa (przychód z działalności wykonywanej osobiście),
 • nagród otrzymywanych przez przedsiębiorcę w związku ze sprzedażą premiową (stanowią przychód przedsiębiorcy z działalności gospodarczej).

W przypadku, gdy podatek pobierany jest w kwocie zryczałtowanej (art. 30, art., 30a ustawy o PIT), płatnik wystawi PIT-8AR, a nie PIT-8C.

PIT 2010: Najczęstsze błędy w deklaracjach podatkowychZobacz inne wideoporadniki, w których nasz ekspert krok po kroku tłumaczy zawiłości związane z rocznym rozliczeniem PIT.

Świadczenie zwolnione z opodatkowania a PIT-8C

Świadczenia zwolnione z opodatkowania nie podlegają wyszczególnieniu w PIT-8C. Dotyczy to w szczególności:

 • wartość nieodpłatnych świadczeń z innych źródeł przychodów, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;
 • odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych;
 • wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.

ZFŚS a PIT-8C

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Kwoty świadczeń są elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy, ponadto o ile podlegają zwolnieniu nie będą wykazywane w PIT-11.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~marcin
jak to jest jesli któś daruje bez wiadomosci drugiej osoby a ta osoba pużniej musi zapłacićpodatek

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki