REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-03-10 20:02
publikacja
2022-03-10 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_GK_Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_GK_Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie_z_badania_SSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 13 362 012,00 10 125 815,00 2 919 063,00 2 263 157,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 1 023 993,00 837 859,00 223 701,00 187 265,00
III. Zysk brutto 978 409,00 789 000,00 213 743,00 176 344,00
IV. Zysk netto 805 303,00 643 917,00 175 926,00 143 918,00
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 8,21 6,57 1,79 1,47
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 326 331,00 819 922,00 289 750,00 183 256,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 330 728,00 -1 000 136,00 -290 711,00 -223 534,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -57 406,00 265 912,00 -12 541,00 59 432,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -61 803,00 85 698,00 -13 501,00 19 154,00
XI. Aktywa razem 7 168 531,00 5 570 510,00 1 558 580,00 1 207 097,00
XII. Aktywa trwałe razem 5 183 347,00 4 053 812,00 1 126 962,00 878 437,00
XIII. Aktywa obrotowe razem 1 985 184,00 1 516 698,00 431 618,00 328 660,00
XIV. Kapitał własny 3 070 190,00 2 266 563,00 667 520,00 491 151,00
XV. Kapitał podstawowy 9 804,00 9 804,00 2 132,00 2 124,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 092 804,00 1 223 256,00 237 597,00 265 072,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 005 537,00 2 080 691,00 653 463,00 450 873,00
W przypadku danych w EUR, dla przeliczenia pozycji z rachunku zysków i strat oraz ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- średnia kursów NBP za 2021 r.: 4,5775 PLN/EUR
- średnia kursów NBP za 2020 r.: 4,4742 PLN/EUR

W przypadku danych w EUR, dla przeliczenia pozycji z bilansu, wykorzystano średnie kursy EUR/PLN publikowane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 PLN/EUR
- kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zipESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2021
ESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zip.xadesESEF_SSF_Dino_Polska-2021-12-31.zip.xades Podpis - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. za 2021
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtmlRS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml Sprawozdanie Zarzadu z działalności w 2021 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
RS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xadesRS_2021_Dino_Polska_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarzadu z działalności w 2021 r. wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
21 GK Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie z badania SSF.xhtml21 GK Dino_Polska_S.A._Sprawozdanie z badania SSF.xhtml Sprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2021
21 GK Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie z badania SSF.xhtml.xades21 GK Dino_Polska_S.T._Sprawozdanie z badania SSF.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie audytora z badania SSF Dino Polska za 2021
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki