REKLAMA
WAŻNE

Co grozi Stonodze?

2015-06-09 16:00
publikacja
2015-06-09 16:00
fot. www.porwisz.pl / Materiały dla mediów

Akta sprawy karnej są, co do zasady, niedostępne dla osób postronnych , bowiem etap postępowania przygotowawczego (czyli do chwili wniesienia aktu oskarżenia) objęty jest zasadą tajności. Co ważne, akta postępowania przygotowawczego, jako całość, nie są informacją publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, są one bowiem zbiorem określonych informacji. W związku z powyższym, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie jest uprawnione domaganie się udostępnienia akt sprawy jako całości.

Przepisem szczególnym, regulującym kwestie dostępu do informacji publicznej w sposób odmienny od ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest art. 156 k.p.k.. Zgodnie z art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi, mogą uzyskać dostęp do akt oraz możliwość sporządzania odpisów i kserokopii, a także otrzymywania odpłatnie uwierzytelnionych odpisów. Może to nastąpić tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze i jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Innym - niż ww. - osobom prawo przeglądania akt nie przysługuje, chyba, że decyzją prezesa sądu, ewentualnie przewodniczącego wydziału, zostanie udzielone pozwolenie na przeglądanie akt osobom, które wykażą, że mają ku temu uzasadnione podstawy.

Polski kodeks karny przewiduje, że karze podlega publiczne rozpowszechnianie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały one ujawnione w postępowaniu sądowym. Czyn jest penalizowany jedynie wtedy, gdy sprawca działa bez zezwolenia, które, w toku postępowania przygotowawczego, może być wydane przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie.

"Art. 241. § 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (...)"

Przestępstwo wskazane w zacytowanym art. 241 § 1 kodeksu karnego, polega na tym, że sprawca, bez zezwolenia, publicznie rozpowszechnia wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały one ujawnione w postępowaniu sądowym. Przedmiotem czynu są wiadomości z postępowania przygotowawczego.

Za popełnienie czynu określonego w art. 241 § 1 przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo wskazane w art. 241 § 1 ścigane jest z urzędu tj. z oskarżenia publicznego. Art. 241 może pozostawać w tzw. zbiegu z przepisami penalizującymi przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz zniesławienie. Co istotne, osoba, która publiczne rozpowszechnia informacje, dotyczące faktów objętych wprawdzie postępowaniem przygotowawczym, lecz uzyskane przez nią z innych źródeł, nie popełnia przestępstwa z art. 241 § 1.

W przypadkach, gdy upubliczniane informacje z postępowania przygotowawczego, stanowią równocześnie dane osobowe, zastosowanie może znaleźć także przepis art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych.

"Art. 49.

1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3."

Zachowanie sprawcy, polegające na rozpowszechnianiu danych osobowych z akt postępowania przygotowawczego, kwalifikuje się jako niedopuszczalne przetwarzanie danych osobowych w zbiorze. Przetwarzanie niedopuszczalne, to przetwarzanie niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności przetwarzanie przez podmiot nie legitymujący się żadną z przesłanek uchylających zakaz przetwarzania.

adwokat Andrzej Przewrocki 

Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~zamknacKW
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~PL
Panie seremet. Mam nadzieję, że na pana też przyjdzie pora.

Powiązane: Afera podsłuchowa

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki