REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-04-19 21:00
publikacja
2021-04-19 21:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_CI_Games_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe__CI_Games_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_w_roku_2020_CI_Games_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._do_raportu_rocznego_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_CI_Games_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CI_Games_S.A._Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 019 47 045 9 615 10 936
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 060 5 643 1 801 1 312
III. Zysk (strata) brutto 7 814 4 631 1 746 1 077
IV. Zysk (strata) netto 6 070 2 007 1 357 467
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 348 4 384 7 677 1 019
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 629 -20 924 -5 058 -4 864
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -350 15 855 -78 3 686
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM 11 369 -685 2 541 -159
IX. Aktywa trwałe 74 328 67 713 16 106 15 901
X. Aktywa obrotowe 36 906 34 031 7 997 7 991
XI. Aktywa RAZEM 111 234 101 744 24 104 23 892
XII. Kapitał własny 97 763 66 758 21 185 15 676
XIII. Kapitał zakładowy 1 829 1 619 396 380
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 471 34 986 2 919 8 216
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 173 6 474 1 771 1 520
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 298 28 512 1 148 6 695
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona) 167 754 155 414 167 754 155 414
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,01 0,01 0,00
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/d n/d n/d n/d
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności_CI Games S.A. 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_CI Games S.A. 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu CI Games S.A. z działalności Spółki w roku 2020
Sprawozdanie Finansowe CI Games S.A. 2020.pdfSprawozdanie Finansowe CI Games S.A. 2020.pdf Sprawozdanie finansowe CI Games S.A. za rok 2020
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdf Oświadczenie Zarządu CI Games S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdania z działalności CI Games S.A. oraz sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Informacja Zarządu CI Games S.A..pdfInformacja Zarządu CI Games S.A..pdf Informacja Zarządu CI Games S.A.
CI Games S.A._Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdfCI Games S.A._Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2021-04-19 Monika Rumianek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Anna Matyszkiewicz Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki