252,2000 zł
1,41% 3,5000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_RS_spraw_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_spraw_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_lad_korporacyjny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_spraw_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_spraw_finansowe_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_ocena_RN_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_R_spraw_audytora_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 225 232 328 235 52 786 77 328
II. Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 13 753 9 011 3 223 2 123
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 113 502 222 625 26 601 52 448
IV. Zysk/(strata) brutto 124 295 229 344 29 130 54 031
V. Zysk/(strata) netto 109 451 184 613 25 651 43 493
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 399 216 009 27 045 50 889
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -92 043 -275 640 -21 571 -64 937
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -706 -102 418 -165 -24 128
IX. Przepływy pieniężne netto razem 22 650 -162 049 5 308 -38 177
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą 1,14 1,92 0,27 0,45
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,09 1,85 0,26 0,44
XIII. Wartość księgowa na akcję 10,11 8,86 2,35 2,12
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 9,66 8,55 2,25 2,05
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 1,05 0,00 0,25
XVI. Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XVII. Aktywa razem 1 045 726 912 555 243 192 218 791
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 67 722 58 306 15 749 13 979
XIX. Zobowiązania długoterminowe 6 853 5 280 1 594 1 266
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 67 358 55 595 15 665 13 329
XXI. Kapitał własny 971 515 851 680 225 934 204 196
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 353 23 045Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 31.12.2018


4,2669


4,1423


4,3978


4,3000
01.01.2017 - 31.12.2017


4,2447


4,1709


4,4157


4,1709

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_RS_spraw_zarzadu.pdf2018_RS_spraw_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD
PROJEKT S.A.
2018_R_spraw_finansowe.pdf2018_R_spraw_finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A.
2018_RS_lad_korporacyjny.pdf2018_RS_lad_korporacyjny.pdf Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
2018_R_ocena_RN.pdf2018_R_ocena_RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego
2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
2018_R_spraw_audytora.pdf2018_R_spraw_audytora.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf Managment Board Report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT S.A.
2018_R_spraw_finansowe_eng.pdf2018_R_spraw_finansowe_eng.pdf Separate Financial Statement of CD PROJEKT S.A.
2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf Statement regarding the implementation of Corporate Governance Policies
2018_R_ocena_RN_eng.pdf2018_R_ocena_RN_eng.pdf Assessment of the Supervisory Board
2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf Statement of the Supervisory Board
2018_R_spraw_audytora_eng.pdf2018_R_spraw_audytora_eng.pdf Independent Auditor’s Report on Annual Financial Statements

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2019-03-27 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2019-03-27 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2019-03-27 Adam Badowski Członek Zarządu
2019-03-27 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2019-03-27 Oleg Klapovskiy Członek Zarządu
2019-03-27 Michał Nowakowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.