REKLAMA

CASPAR ASSET MANAGEMENT: Informacja w przedmiocie dywidendy za 2020 rok

2021-06-21 16:21
publikacja
2021-06-21 16:21
Spółka Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, (Spółka), niniejszym przekazuje zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku, informacje dotyczące wypłaty dywidendy za 2020 rok:

a) wysokość dywidendy za 2020 r. wynosi 19.427.874,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy), przy czym kwota 2.090.715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) została wypłacona akcjonariuszom w grudniu 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020, co oznacza, że wypłacie w roku 2021 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 17.337.158,67zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
b) wartość dywidendy za 2020 r. przypadającej na jedną akcję wynosi 9,85 zł (dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, przy czym kwota 1,06 zł (jeden złoty sześć groszy) brutto na jedną akcję została wypłacona akcjonariuszom w grudniu 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok, co oznacza, że wartość dywidendy wypłaconej w 2021 roku będzie wynosić 8,79 zł (osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję,
c) dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki, tj. 1.972.373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje,
d) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 1 lipca 2021 r.,
e) jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 12 lipca 2021 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki