REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2023-11-28 23:28
publikacja
2023-11-28 23:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_3q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody operacyjne 19 510 13 370 4 262 2 852
II. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności 43 512 762 9 506 163
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 247 405 7 482 86
IV. Zysk (strata) brutto 29 549 -3 060 6 456 -653
V. Zysk (strata) netto 29 051 -4 974 6 347 -1 061
VI. Aktywa razem 250 095 205 585 53 951 43 836
VII. Zobowiązania razem 105 106 89 430 22 674 19 069
VIII. w tym zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 30 063 84 133 6 485 17 939
IX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 144 988 116 154 31 277 24 767
X. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 10 930 10 804
XI. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 077 10 118 10 077 10 118
XII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 2,88 -0,49 0,63 -0,10
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 060 10 108 10 060 10 108
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 14,41 11,49 3,11 2,45
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 797 3 653 -3 233 779
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 705 10 074 4 960 2 149
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 759 -10 160 -2 569 -2 167
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem -3 888 3 554 -849 758
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody operacyjne 5 433 2 915 1 187 622
XX. Koszt własny sprzedaży -377 -450 -82 -96
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 142 -2 364 249 -504
XXII. Zysk (strata) brutto -10 604 -6 495 -2 317 -1 385
XXIII. Zysk (strata) netto -9 592 -6 895 -2 096 -1 471
XXIV. Aktywa razem 159 127 180 360 34 327 38 457
XXV. Zobowiązania razem 65 690 77 114 14 171 16 443
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 952 74 055 5 814 15 790
XXVII. Kapitał własny 93 437 103 246 20 156 22 015
XXVIII. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 10 930 10 804
XXIX. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 077 10 118 10 077 10 118
XXX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,95 -0,68 -0,21 -0,15
XXXI. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 060 10 108 10 060 10 108
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 9,29 10,21 2,00 2,18
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 495 4 445 545 948
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 232 844 1 798 180
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 898 -10 259 -3 473 -2 188
(*) z uwzględnieniem akcji skupionych w celu umorzenia


Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 3 kwartału 2023 oraz na koniec 3 kwartału 2023 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,5773 i 4,6880 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2023 i 31 grudnia
2023 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,6356 i
4,6899 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q3_2023.pdfSkrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q3_2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2023_09_30
BBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_3q_2023.pdfBBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_3q_2023.pdf Informacja Zarządu do sprawozdania za Q3 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2023-11-28 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2023-11-28 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2023-11-28 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki