REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2021-04-30 21:02
publikacja
2021-04-30 21:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_MSSF_31_12_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_do_raportu_rocznego_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_SF._2020_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_BBID_raport_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBI_Development_S.A._2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent_Final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody operacyjne 5 830 4 857 1 303 1 129
II. Koszt własny sprzedaży -741 -884 -166 -205
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 432 -2 675 -320 -622
IV. Zysk (strata) brutto 36 366 -67 848 8 128 -15 772
V. Zysk (strata) netto 37 039 -65 729 8 278 -15 279
VI. Aktywa razem 206 205 237 862 44 683 55 856
VII. Zobowiązania razem 86 506 155 201 18 745 36 445
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 56 015 97 513 12 138 22 898
IX. Kapitał własny 119 699 82 661 25 938 19 411
X. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 040 11 963
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 10 135 993 10 166 966 10 135 993 10 166 966
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 11,81 8,13 2,56 1,91
XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 3,65 -6,46 0,82 -1,50
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 852 400 2 425 93
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 926 33 722 3 560 7 839
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 124 -33 129 -5 392 -7 701
XVII. Przepływy pieniężne netto 2 654 993 593 231


Wybrane dane finansowe
zaprezentowane powyżej dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego.
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 2020 oraz na
koniec 2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio
4,4742 zł/ Euro i 4,3018 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze
sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na
dzień 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2019 i zostały przeliczone po kursie
wynoszącym odpowiednio 4,6148 zł/Euro i 4,2585 zł/EUR tj. wg kursu
średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF MSSF 31 12 2020.pdfSF MSSF 31 12 2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31.12.2020
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdfSprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK_30.04.2021.pdf Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy za 2020
Informacja zarzadu_do raportu rocznego_30.04.2021.pdfInformacja zarzadu_do raportu rocznego_30.04.2021.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
OCENA RN SF. 2020_30.04.2021.pdfOCENA RN SF. 2020_30.04.2021.pdf Ocena RN dot sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oświadczenie_Zarządu_BBID_raport_30.04.2021.pdfOświadczenie_Zarządu_BBID_raport_30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu do raportu rocznego za 2020
Oswiadczenie_RN_30.04.2021.pdfOswiadczenie_RN_30.04.2021.pdf Oświadczenia RN dot audytora i publikacji sprawozdań za 2020
BBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdfBBID_List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_30_04_2021.pdf List Zarządu do akcjonariuszy
BBI Development S.A. 2020 BSF MSSF SzB PL emitent Final-sig.pdfBBI Development S.A. 2020 BSF MSSF SzB PL emitent Final-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki