0,5880 zł
1,03% 0,0060 zł
BBI Development S.A. (BBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BBID_jednostkowe_SF__2018_12_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_dot._firmy_audytorskiej_29.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_dot._SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_raportu_rocznego_jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_dot._firmy_audytorskiej_i_KA__do_Raportu_Rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIST__PREZESA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody operacyjne 10 737 9 549 2 516 2 250
II. Koszt własny sprzedaży -2 300 -3 803 -539 -896
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 865 -561 437 -132
IV. Zysk (strata) brutto -8 681 -14 900 -2 034 -3 510
V. Zysk (strata) netto -9 542 -15 690 -2 236 -3 696
VI. Aktywa razem 287 891 291 267 66 951 69 833
VII. Zobowiązania razem 138 885 132 065 32 299 31 663
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 55 742 57 454 12 963 13 775
IX. Kapitał własny 149 006 159 202 34 653 38 170
X. Kapitał zakładowy 52 308 52 308 12 165 12 541
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 101 979 392 103 551 155 101 979 392 103 551 155
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,44 1,54 0,34 0,37
XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,09 -0,15 -0,02 -0,04
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 784 3 232 -1 121 761
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 574 540 1 306 127
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 991 -4 212 232 -992
(*) średnioważona ilość akcji tak jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym


Wybrane
dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą jednostkowego sprawozdania
finansowego. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec
2018 oraz na koniec 2017 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym
odpowiednio 4,2669 zł/ Euro i 4,2447 zł/EUR, wyliczonym jako średnia
arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne
pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały
zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 i 31 grudnia 2017 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3000 zł/Euro i 4,1709
zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BBID jednostkowe SF 2018_12_31.pdfBBID jednostkowe SF 2018_12_31.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31.12.2018
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK.pdfSprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK.pdf Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy za 2018
Informacja zarzadu_dot. firmy audytorskiej_29.04.2019.pdfInformacja zarzadu_dot. firmy audytorskiej_29.04.2019.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
OCENA RN dot. SF i sprawozdania z dzialalnosci za 2018 r..pdfOCENA RN dot. SF i sprawozdania z dzialalnosci za 2018 r..pdf Ocena RN dot sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie Zarządu do raportu rocznego jednostkowego.pdfOswiadczenie Zarządu do raportu rocznego jednostkowego.pdf Oświadczenie Zarządu do raportu rocznego za 2018
Oswiadczenie_Rady_dot. firmy audytorskiej i KA _do Raportu_Rocznego.pdfOswiadczenie_Rady_dot. firmy audytorskiej i KA _do Raportu_Rocznego.pdf Oświadczenia RN dot audytora i publikacji sprawozdań za 2018
LIST _PREZESA_2018.pdfLIST _PREZESA_2018.pdf List Zarządu do akcjonariuszy
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2019-04-29 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2019-04-29 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.