REKLAMA

B3SYSTEM: wyniki finansowe

2016-03-21 18:06
publikacja
2016-03-21 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_B3System_Spolka_Akcyjna.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B3System_Wprowadzenie_do_Sprawozdania_finansowego_za_2015_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe_B3System_S.A._za_rok_obortowy_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B3System_Oswiadczenie_rzetelnosc_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B3System_Oswiadczenie_biegly_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B3System_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_za_2015__r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B3System_stanowisko_Bieglego_Rewidenta_2015r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-238 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modularna 3A
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży [roduktów, materiałów i towarów 30 13420 7 3203
II. Kost własny sprzedaży 0 10998 0 2625
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14298 16 -3429 4
IV. Zysk (strata) brutto -19979 -649 -4791 -155
V. Zysk (strata) netto -19979 -649 -4791 -155
VI. Aktywa trwałe 0 6303 0 1479
VII. Aktywa obrotowe 10 3782 2 887
VIII. Kapitały własne -14311 5687 -3358 1334
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14321 4398 3361 1032
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 -1664 -1 -397
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
XII. Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu B3System Spółka Akcyjna.pdfList Prezesa Zarządu B3System Spółka Akcyjna.pdf List Prezesa
B3System Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2015 r..pdfB3System Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2015 r..pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Jednostkowe Sprawozdanie finansowe B3System S.A. za rok obortowy 2015.pdfJednostkowe Sprawozdanie finansowe B3System S.A. za rok obortowy 2015.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe B3System S.A. za 2015 rok
B3System Oświadczenie_rzetelność 2015.pdfB3System Oświadczenie_rzetelność 2015.pdf Oświadczenie o rzetelności
B3System Oświadczenie_biegły_2015.pdfB3System Oświadczenie_biegły_2015.pdf Oświadczene biegły
B3System Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015_ r..pdfB3System Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015_ r..pdf Sprawozdanie z działaności B3System SA za rok obrotowy 2015
B3System stanowisko Biegłego Rewidenta 2015r.pdfB3System stanowisko Biegłego Rewidenta 2015r.pdf Stanowisko biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-21 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki