REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2021-03-23 17:08
publikacja
2021-03-23 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
YE'20_Sprawozdanie_jednostkowe_Asseco_Poland.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'20_Sprawozdanie_jednostkowe_Asseco_Poland.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Asseco_i_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Asseco_i_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Asseco_Poland_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Asseco_Poland_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_ACP_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_jedn.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_ACP_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_jedn.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Asseco_Poland_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'20_Wybrane_dane_finansowe_ACP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YE'20_Wybrane_dane_finansowe_ACP.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody operacyjne 996,90 805,50 222 811,00 187 247,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 158,10 109,30 35 336,00 25 408,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 291,70 224,80 65 196,00 52 257,00
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 265,60 206,80 59 363,00 48 073,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 177,30 180,80 39 627,00 42 029,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 88,40 63,30 19 758,00 14 715,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -269,70 -340,20 -60 279,00 -79 083,00
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019) 164,80 168,70 35 711,00 39 615,00
IX. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,20 2,49 0,72 0,58
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
o w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
Stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
o kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
YE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtmlYE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
YE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie jednostkowe Asseco Poland.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S,A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A._2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu Asseco Poland S,A. z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Sprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie Asseco Poland S.A. na temat informacji niefinansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtmlInformacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej_2020.xhtml.xades Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.xhtml20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.xhtml Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A.
20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.T.xhtml.xades20 YE ACP Sprawozdanie Bieglego Rewidenta jedn.T.xhtml.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A._2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S,A,
YE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtmlYE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtml Wybrane dane finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
YE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtml.xadesYE'20 Wybrane dane finansowe ACP.xhtml.xades Wybrane dane finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki