REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2022-08-10 17:30
publikacja
2022-08-10 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_1H_2022_Raport_polroczny_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_1H_2022_Semi-annual_report_full.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_PL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 407 037 1 569 373 519 187 345 705
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 474 140 97 708 102 270 21 523
III. Zysk (strata) brutto 473 735 85 098 102 183 18 746
IV. Zysk (strata) netto za okres 400 458 67 869 86 377 14 950
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 336 549 47 466 72 592 10 456
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 236 248 54 688 50 958 12 047
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (75 440) (62 898) (16 272) (13 855)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (70 848) 3 045 (15 282) 671
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 89 960 (5 165) 19 404 (1 138)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,86 0,69 1,05 0,15
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 4,86 0,69 1,05 0,15
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,6362 4,5396
XV. Aktywa (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 3 113 244 2 389 266 665 138 519 473
XVI. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 479 285 424 205 102 398 92 230
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 792 825 722 065 169 385 156 991
XVIII. Kapitał własny (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 1 841 133 1 242 996 393 354 270 252
XIX. Kapitał podstawowy (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 69 288 69 288 14 803 15 064
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 26,57 17,94 5,68 3,90
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 26,57 17,94 5,68 3,90
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113 20 786 335 5 921 274 4 519 358
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,09 0,07
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6806 4,5994
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVII. Przychody ze sprzedaży 64 270 11 838 13 863 2 608
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 169 269 (475) 36 510 (105)
XXIX. Zysk (strata) brutto 165 191 (7 111) 35 631 (1 566)
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 165 191 (7 111) 35 631 (1 566)
XXXI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 166 482 (7 111) 35 909 (1 566)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 243 (29 949) 19 033 (6 597)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50) - (11) -
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (33 715) 12 293 (7 272) 2 708
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 54 478 (17 655) 11 751 (3 889)
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,40 (0,10) 0,52 (0,02)
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,40 (0,10) 0,52 (0,02)
XL. Średni kurs PLN/EUR * 4,6362 4,5396
XLI. Aktywa (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 991 658 857 299 211 866 186 394
XLII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 92 173 105 398 19 693 22 916
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 178 769 174 841 38 194 38 014
XLIV. Kapitał własny (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 720 718 577 059 153 980 125 464
XLV. Kapitał podstawowy (stan na 30.06.2022 i 31.12.2021) 69 288 69 288 14 803 15 064
XLVI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,40 8,33 2,22 1,81
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,40 8,33 2,22 1,81
L. - -
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113 20 786 335 5 921 274 4 519 358
LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,09 0,07
LIII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6806 4,5994


* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane
dane.** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSA 1H_2022 Raport półroczny_fin.pdfAPSA 1H_2022 Raport półroczny_fin.pdf APSA_Raport półroczny_HY2022
APSA 1H_2022 Semi-annual report_full.pdfAPSA 1H_2022 Semi-annual report_full.pdf APSA_Semi-annual_report_HY2022
Raport_z_przegladu_JSF_PL_signed.pdfRaport_z_przegladu_JSF_PL_signed.pdf APSA_Raport biegłego z badania JSF_HY2022
Raport_z_przegladu_SSF_PL_signed.pdfRaport_z_przegladu_SSF_PL_signed.pdf APSA_Raport biegłego z badania SSF_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-10 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-08-10 Goran Eklund Członek Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki