REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-19 17:46
publikacja
2020-11-19 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_APS_Energia_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 58 246 84 647 13 113 19 647
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 331 -5 -1 200 -1
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 985 -700 -1 572 -162
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -7 366 -947 -1 658 -220
V. Zysk (strata) netto -7 366 -947 -1 658 -220
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -7 366 -947 -1 658 -220
VII. Suma dochodów całkowitych -9 439 -499 -2 125 -116
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -9 439 -499 -2 125 -116
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 905 1 768 -429 410
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 909 -110 -880 -26
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -129 -1 940 -29 -450
XII. Przepływy pieniężne netto razem -5 943 -282 -1 338 -65
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,26 -0,03 -0,06 -0,01
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,26 -0,03 -0,06 -0,01
XVI. Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
XVII. Aktywa trwałe 45 338 42 900 10 015 10 074
XVIII. Aktywa obrotowe 48 987 66 832 10 822 15 694
XIX. Aktywa razem 94 325 109 732 20 837 25 768
XX. Zobowiązania długoterminowe 27 269 21 240 6 024 4 988
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 921 33 509 5 063 7 869
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 44 135 54 983 9 750 12 911
XXIII. Kapitały własne 44 135 54 983 9 750 12 911
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży 28 507 41 161 6 418 9 553
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 320 -809 -1 198 -188
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 697 -1 064 -382 -247
XXVII. Zysk (strata) netto -1 773 -923 -399 -214
XXVIII. Suma dochodów całkowitych -1 773 -923 -399 -214
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -838 -4 018 -189 -933
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -88 4 030 -20 935
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 597 -1 489 -585 -346
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -3 523 -1 477 -793 -343
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XXXIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,06 -0,03 -0,01 -0,01
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,06 -0,03 -0,01 -0,01
XXXVI. Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
XXXVII. Aktywa trwałe 36 236 36 512 8 005 8 574
XXXVIII. Aktywa obrotowe 30 886 34 714 6 823 8 152
XXXIX. Aktywa razem 67 122 71 226 14 828 16 726
XL. Zobowiązania długoterminowe 20 715 18 634 4 576 4 376
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 947 13 950 2 418 3 276
XLII. Kapitały własne 35 460 38 642 7 833 9 074


Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu
EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca
danego okresu obrotowego.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu
obrotowego, ustalonego przez NBP.


Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniósł
4,4420 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wyniósł
4,3086 EUR/PLN.


Kurs na dzień 30 września 2020 roku wyniósl 4,5268 EUR/PLN oraz na dzień
31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,2585 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa APS Energia 3Q2020.pdfGrupa APS Energia 3Q2020.pdf Raport okresowy Grupa APS Energia 3Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2020-11-19 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki