REKLAMA

APLISENS S.A.: Oferta zakupu akcji

2020-09-15 11:50
publikacja
2020-09-15 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
oferta_zakupu_akcji_APLISENS_S.A._15_09_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-15
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Oferta zakupu akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 15 września 2020 r. uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 17a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 KSH).

Pełna treść Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 („Oferta”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki (http://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html) i Alior Bank S.A. – Biura Maklerskiego (www.aliorbank.pl)

W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016 ("Akcje"), w liczbie nie większej niż 249 000 co stanowi nie więcej niż 2,1 % kapitału zakładowego Spółki.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 11,90 zł za jedną Akcję.

Maksymalna wartość akcji objętych Ofertą nie przekroczy 3 000 000 zł. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego.

Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę ("Oferty Sprzedaży") będą przyjmowane od 21 września do 2 października 2020 r. w wybranych placówkach Alior Bank S.A. lub drogą korespondencyjną.

Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 8 października 2020 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie większa niż 249 000 Akcji (Próg Oferty), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby Akcji objętych Ofertą Sprzedaży złożoną przez danego Akcjonariusza (w tym Ofertą Sprzedaży na więcej Akcji niż wynosi Próg Oferty) przez stopę alokacji, będącą wynikiem dzielenia Progu Oferty przez łączną liczbę Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania, a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy Progiem Oferty a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży) Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert Sprzedaży opiewających na taką samą liczbę Akcji, od Akcjonariusza który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ulica Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty znajdującej się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 (z sieci Play: 12 19 503) lub 12 370 7400.

Zastrzeżenie prawne:

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623 ). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1145). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki, oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.
Załączniki
Plik Opis
oferta zakupu akcji APLISENS S.A. 15 09 2020.pdfoferta zakupu akcji APLISENS S.A. 15 09 2020.pdf Oferta zakupu akcji APLISENS S.A. 15 09 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki