REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2023-08-18 07:34
publikacja
2023-08-18 07:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2023_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2023_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_polrocze_2023_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Agora_skonsolidowane_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Agora_jednostkowe_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 622 695  514 947  134 987  110 915 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 318) (34 496) (936) (7 430)
III. Zysk (strata) brutto 53 697  (48 899) 11 640  (10 532)
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 522  (47 762) 8 568  (10 288)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 478  3 165  19 397  682 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 259) (35 105) (2 441) (7 561)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64 921) (28 731) (14 073) (6 188)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 13 298  (60 671) 2 883  (13 068)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,85  (1,03) 0,18  (0,22)
XI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31
XIII. Aktywa razem 2 083 968  1 793 073  468 276  382 326 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 736 803  708 555  165 563  151 081 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 536 314  410 494  120 512  87 527 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 713 533  674 123  160 334  143 739 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 467  9 932 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,32  14,47  3,44  3,09 
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 187 736  182 453  40 697  39 299 
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (43 301) (34 092) (9 387) (7 343)
XXIII. Zysk (strata) brutto (2 788) 4 349  (604) 937 
XXIV. Zysk (strata) netto 2 040  5 772  442  1 243 
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 978) (34 518) (2 163) (7 435)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 646) 23 732  (6 860) 5 112 
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 043  (28 589) 8 680  (6 158)
XXVIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (1 581) (39 375) (343) (8 481)
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXX. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,04  0,12  0,01  0,03 
.
XXXI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXII. 2023-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2022-12-31
XXXIII. Aktywa razem 1 013 996  979 234  227 849  208 796 
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 32 767  39 973  7 363  8 523 
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 181 277  141 349  40 734  30 139 
XXXVI. Kapitał własny 799 952  797 912  179 752  170 134 
XXXVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 467  9 932 
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,17  17,13  3,86  3,65 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2023_pl.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2023_pl.pdf
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2023_pl.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2023_pl.pdf
Sprawozdanie_zarzadu_polrocze_2023_pl.pdfSprawozdanie_zarzadu_polrocze_2023_pl.pdf
Raport z przeglądu Agora skonsolidowane 30.06.2023.pdfRaport z przeglądu Agora skonsolidowane 30.06.2023.pdf
Raport z przeglądu Agora jednostkowe 30.06.2023.pdfRaport z przeglądu Agora jednostkowe 30.06.2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-17 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2023-08-17 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2023-08-17 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu
2023-08-17 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
2023-08-17 Wojciech Bartkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki