REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2019-11-08 07:04
publikacja
2019-11-08 07:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_IIIkw_2019_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 871 482  795 141  202 266  186 938 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (440) (13 772) (102) (3 238)
III. Zysk (strata) brutto (12 623) 11 388  (2 930) 2 677 
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (14 169) 4 823  (3 289) 1 134 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 181  43 695  30 678  10 273 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (104 247) (6 555) (24 195) (1 541)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 505) (30 279) (5 687) (7 119)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 3 429  6 861  796  1 613 
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,30) 0,10  (0,07) 0,02 
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XIII. Aktywa razem 1 937 541  1 399 826  443 008  325 541 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 620 615  114 999  141 900  26 744 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 378 409  288 668  86 521  67 132 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 918 179  975 010  209 937  226 747 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 650  10 833 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,71  20,93  4,51  4,87 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
XX. 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y)
XXI. narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
XXII. 2019 okres od 2018 okres od 2019 okres od 2018 okres od
XXIII. 2019-01-01 do 2018-01-01 do 2019-01-01 do 2018-01-01 do
XXIV. 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 290 041  305 781  67 317  71 889 
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (49 607) (58 676) (11 513) (13 795)
XXVII. Zysk (strata) brutto 28 244  37 089  6 555  8 720 
XXVIII. Zysk (strata) netto 32 410  41 745  7 522  9 814 
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 023) (36 983) (3 487) (8 695)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 582) 77 141  (5 705) 18 136 
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 785  (37 609) 9 002  (8 842)
XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (820) 2 549  (190) 599 
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,70  0,90  0,16  0,21 
.
XXXV. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXVI. 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XXXVII. Aktywa razem 1 064 462  984 535  243 383  228 962 
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 94 410  15 742  21 586  3 661 
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 136 220  144 081  31 146  33 507 
XL. Kapitał własny 833 832  824 712  190 651  191 793 
XLI. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 650  10 833 
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,90  17,70  4,09  4,12 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_IIIkw_2019_pl.pdfRaport_IIIkw_2019_pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2019-11-07 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2019-11-07 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu
2019-11-07 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu
2019-11-07 Grzegorz Kania  Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki