REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:43
publikacja
2021-05-31 17:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_raport__1Q2021_publikacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 632 11 330 1 232 2 577
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 128 -1 757 28 -400
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -264 -1 394 -58 -317
IV. Zysk (strata) netto 598 -1 446 131 -329
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 502 -898 110 -204
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 150 708 4 165 685 4 150 708
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 0,12 -0,22 0,03 -0,05
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 674 475 804 108
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 876 -851 410 -194
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 643 170 -1 015 39
XI. Przepływy pieniężne netto razem 907 -207 198 -47
XII. Aktywa trwałe 46 928 47 357 10 070 10 262
XIII. Aktywa obrotowe 11 318 15 920 2 429 3 450
XIV. Aktywa razem 58 246 63 277 12 498 13 712
XV. Zobowiązania razem 33 493 39 123 7 187 8 478
XVI. Zobowiązania długoterminowe 17 609 19 273 3 778 4 176
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 885 19 850 3 409 4 301
XVIII. Kapitały własne 24 753 24 154 5 311 5 234
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 910 919
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 5,94 5,82 1,28 1,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_4_Fun_Media_raport__1Q2021_publikacja.pdfGrupa_4_Fun_Media_raport__1Q2021_publikacja.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-05-31 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki