REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 19:36
publikacja
2021-04-30 19:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
4_Fun_Media_S_A_FS_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_4_Fun_Media__sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4FUN_MEDIA_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rada_Nadzorcza_ocenia_sprawozdan_2020_oswiadczenie_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 405 15 322 1 208 3 562
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -986 -1 067 -220 -248
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 634 -6 876 -1 930 -1 598
IV. Zysk (strata) netto -8 564 -6 008 -1 914 -1 397
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -8 564 -6 008 -1 914 -1 397
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 154 254 4 165 685 4 154 254
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -2,06 -1,45 -0,46 -0,34
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 471 1 218 -776 283
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 769 -3 451 619 -802
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 610 -490 136 -114
XI. Przepływy pieniężne netto razem -93 -2 724 -21 -633
XII. Aktywa trwałe 20 551 28 344 4 453 6 656
XIII. Aktywa obrotowe 5 949 7 822 1 289 1 837
XIV. Aktywa razem 26 499 36 166 5 742 8 493
XV. Zobowiązania razem 4 583 6 769 993 1 590
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 334 2 081 289 489
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 249 4 689 704 1 101
XVIII. Kapitały własne 21 916 29 397 4 749 6 903
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 919 995
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 5,26 7,08 1,14 1,66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
4_Fun_Media_S_A_FS_2020_do publikacji.pdf4_Fun_Media_S_A_FS_2020_do publikacji.pdf
Grupa 4 Fun Media__sprawozdanie z działalności 2020_do publikacji.pdfGrupa 4 Fun Media__sprawozdanie z działalności 2020_do publikacji.pdf
4FUN MEDIA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP.pdf4FUN MEDIA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP.pdf
Rada Nadzorcza_ocenia sprawozdań_2020_oświadczenie_w sprawie_audytora.pdfRada Nadzorcza_ocenia sprawozdań_2020_oświadczenie_w sprawie_audytora.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-04-30 Tomasz Misiak Czlonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dagmara Wdowczyk Samodzielna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki