REKLAMA

Zawody przyszłości - oto lista najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów

2019-07-26 15:01, akt.2022-08-18 10:44
publikacja
2019-07-26 15:01
aktualizacja
2022-08-18 10:44

Choć wraz z rozwojem technologii część profesji ginie, z czasem pojawiają się nowe. Studenci i uczniowie stają przed trudnymi wyborami. Co robić po skończonej szkole? Jakie kierunki opłaca się studiować? I w końcu – jakie są zawody przyszłości?

Kiedy mowa o zawodach przyszłości, eksperci często skupiają się wyłącznie na rozwoju technologii i dylemacie, które profesje zostaną zastąpione przez roboty. Tymczasem wraz z rosnącą długością życia będzie rósł staż pracy, a z nim konieczność przystosowania się do nowych oczekiwań na rynku.

fot. Anton Novoderezhkin / / FORUM

Przyszłościowe zawody? Zweryfikują je roboty

Podczas jednej z edycji Europejskiego Forum Nowych Idei Ebrahim Rahbari, ekonomista Citi, przekonywał, że „innowacje, niestety, zabierają miejsca pracy. Z badań wynika, że w perspektywie kilkudziesięciu lat 50 proc. miejsc pracy w USA jest zagrożonych likwidacją wskutek automatyzacji. W krajach wschodzących ten wskaźnik może sięgnąć nawet 70–80 proc.” – tłumaczył.  

W tym samym roku światło dzienne ujrzał raport polskiego Infuture Hatalska Foresight Institute „Praca: scenariusze przyszłości”. Czytamy w nim, że gdy znikają jedne zawody, pojawiają się inne. „Jeszcze kilkanaście lat temu media społecznościowe nie istniały (Facebook powstał dopiero w 2004 roku), a dziś na świecie mamy 2,3 mld ich aktywnych użytkowników i całe rzesze ludzi pracujących jako specjaliści właśnie w tej dziedzinie. Szacuje się, że 65 proc. dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją”  podają autorzy raportu.

Z tych i wielu innych opracowań wyłania się obraz zawodów przyszłości  wraz z rozwojem technologii automatyzacja, przynajmniej w najbliższym czasie, będzie nie tyle likwidowała konkretne zawody, co wykonywane w ich ramach wybrane zadania. A wtedy kluczowymi staną się umiejętność dostosowania się do zmian i chęć do nauki.

Najbardziej opłacalne zawody

Patrząc jednak na najbliższe lata, można z dużym prawdopodobieństwem ocenić, które zawody będą najbardziej opłacalne. Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego za I kw. 2022 r., najlepiej opłacaną branżą była tak zajmująca się informacją i komunikacją. Specjaliści z IT zarabiali na początku roku przeciętnie 11 129,88 zł brutto. Na drugim miejscu znalazła się branża związana z działalnością finansową i ubezpieczeniową – pracownicy tego sektora zarabiali średnio 10 962,64 zł brutto. Natomiast największy skok procentowy w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2021 r. zaliczyło górnictwo i wydobywanie – pensje w tej branży wzrosły o 18 proc. i średnio wynosiły 9520,43 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie brutto według branż

Branża

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł

I kw. 2022

I kw. 2021 = 100

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

6347,80

112,2

Przemysł 

6272,72

110,1

Górnictwo i wydobywanie 

9520,43

118,0

Przetwórstwo przemysłowe 

5997,65

110,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ   

9490,04

108,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacjaΔ  

5597,17

108,5

Budownictwo 

6117,64

113,8

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ   

6041,73

111,7

Transport i gospodarka magazynowa 

5533,24

115,0

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ

4628,44

116,7

Informacja i komunikacja 

11129,88

111,2

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

10962,64

114,7

Obsługa rynku nieruchomościΔ   

6478,56

109,5

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

9129,34

111,3

Administrowanie i działalność wspierającaΔ   

4888,26

110,5

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

8187,54

108,6

Edukacja 

6662,92

103,4

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

6492,59

104,1

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

6347,80

112,2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przyglądając się jeszcze branżom, w których pensje zbliżały się do poziomu 10 tys., to poza górnictwem najbliżej do tej kwoty było sektorowi wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie średnie zarobki sięgały 9490,04 zł brutto oraz branży działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w której średnie wynagrodzenie wynosiło 9129,34 zł brutto.

Natomiast z „Raportu Płacowego 2022” firmy rekrutacyjnej Antal można wyodrębnić najlepiej opłacane zawody i stanowiska pracy. Jak wskazują autorzy badania, w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku te obejmujące 2022 r. wzrosły dla wszystkich branż o średnio 13 proc.

Na najlepiej opłacanych stanowiskach w poszczególnych branżach zasiadają najczęściej dyrektorzy. W zależności od firmy, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej wahają się od 15 do 50 tys. zł brutto. Poniżej postanowiliśmy jednak wyodrębnić dziesięciu najlepiej opłacanych specjalistów.

Najlepiej płatne zawody 2022

Zawód

Widełki podane w tys. zł brutto

Aktuariusz w branży ubezpieczeniowej

12-28

Programista*

15-25

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

15-25

Administrator baz danych

13-23

Doradca klienta korporacyjnego

12-25

Główny księgowy

14-22

Kontroler finansowy

12-20

Doradca bankowości prywatnej

10-20

Specjalista ds. modelowania ryzyka

10-20

Monitor badań klinicznych

10-17

*uśredniony wynik dla poszczególnych programistów

Źródło: opracowanie własne na bazie Raportu Płacowego 2022 Antal

Jak widać po powyższych przykładach, nie tylko w branży IT czekają na pracowników wysokie stawki. Pierwsza dziesiątka dodatkowo opiera się o specjalistów z branż finansowej, bankowej oraz medycznej.

Co opłaca się studiować?

Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że zaledwie 5 proc. maturzystów nie chce iść na studia, o czym pisaliśmy na łamach Bankier.pl. Najlepsi bez doświadczenia w pierwszej pracy etatowej mogli w 2020 r. liczyć już na płace rzędu 10 tys. zł brutto. Co zatem warto studiować?

10 kierunków, po których absolwenci zarabiali najwięcej

Kierunek

Uczelnia

Poziom studiów

Wynagrodzenie* [zł]

Informatyka Stosowana

Akademia Górniczo-Hutnicza

Stacjonarne II stopnia

10 364,35

Informatyka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Niestacjonarne II stopnia

10 324,14

Informatyka

Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne II stopnia

9682,06

Ratownictwo Medyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Stacjonarne I stopnia

9495,59

Genetyka

Uniwersytet Łódzki

Stacjonarne II stopnia

9068,47

Informatyka i systemy informacyjne

Politechnika Warszawska

Stacjonarne II stopnia

9043,83

Informatyka

Politechnika Poznańska

Stacjonarne II stopnia

8791,45

Informatyka i ekonometria

Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne II stopnia

8789,51

Ratownictwo medyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Stacjonarne I stopnia

8677,44

Informatyka analityczna

Uniwersytet Jagielloński

Stacjonarne II stopnia

8146,89

*Mediana średnich zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie, dotyczy osób bez doświadczenia zawodowego

Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie danych ELA, 2020.

Nie dziwi na powyższej liście dominacja kierunków związanych z informatyką. Pracodawcy w tej branży zgłaszają duże zapotrzebowanie na specjalistów, dlatego też osoby z dyplomami renomowanych uczelni mogą liczyć na wysokie stawki, nawet jak brakuje im doświadczenia.

Poza branżą IT na liście znaleźli się też absolwenci ratownictwa medycznego. W ich przypadku wysokie zarobki wynikały po części z „dodatku covidowego”, który był wypłacany medykom w trakcie trudnej walki z pandemią.

Jeżeli chodzi o dalsze miejsca, tuż poza pierwszą dziesiątką, to na liście ELA 2020 znajdowały się nie tylko kierunki związane z IT, ale także te z medycyną, finansami i mechaniką.

Zawody przyszłości

Na podstawie danych z raportu przygotowanego przez serwis Gumtree.pl „Aktywni + Przyszłość rynku pracy” można wymienić zawody, których wybór będzie bezpieczny w kontekście powszechnej automatyzacji.

Wśród takich zawodów przyszłości wymienia się:

 • profesje związane z opieką nad ludźmi i służbą zdrowia,
 • profesje kreatywne oraz związane z tworzeniem nowych idei,
 • przedstawicieli wolnych zawodów,
 • pracowników uniwersytetów.

„W Polsce już w tym momencie brakuje pracowników w służbie zdrowia i ten deficyt będzie się pogłębiał, głównie ze względu na trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa. Zmieniający się styl życia, nacisk na zdrowe żywienie, zdrowy wygląd i kondycję fizyczną sprawi, że na rynku przypuszczalnie nie zabraknie również pracy dla tych wszystkich, którzy dbają o te aspekty życia: dietetyków, kosmetologów, trenerów osobistych i stylistów”  komentują autorzy raportu.

Kiedy jedni wyliczają zawody przyszłości, drudzy zastanawiają się nad kompetencjami, które będą najbardziej pożądane na rynku pracy. I tak w raporcie Instytutu Hatalskiej „Praca: scenariusze przyszłości” wymieniono następujące umiejętności, które będą docenione w 2020 roku:

 1. kompleksowe rozwiązywanie problemów,
 2. krytyczne myślenie,
 3. kreatywność,
 4. zarządzanie ludźmi,
 5. współpraca z innymi,
 6. inteligencja emocjonalna,
 7. wnioskowanie i podejmowanie decyzji,
 8. zorientowanie na usługi,
 9. negocjacje,
 10. elastyczność poznawcza.

– W  kontekście postępującej automatyzacji pracy pojawia się bardzo dużo postaw wśród badaczy i  ekspertów, zarówno po prawej, jak i lewej stronie politycznego spektrum, które mogą budzić entuzjazm. Wspomnijmy choćby o Nicku Srnicku, który w Inventing the Future domaga się uniwersalnego dochodu podstawowego, kreśląc wizje technoutopii, w której maszyny, zastępując ludzi, dają im wreszcie szanse na samorealizacje zamiast kieratu. Ja przychylam się do pewnego stopnia do tych, którzy podkreślają generowanie przez nowe technologie nowych zawodów, które wcześniej nie istniały lub były rzadkie (informatyk jeszcze kilka dekad temu) – komentuje wyniki raportu dr Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Center for research on organizations and workplaces w Akademii Leona Kozmińskiego.

Na określenie zawodów przyszłości – tej od 2030 roku  pokusili się stratedzy z kanadyjskiej fundacji The Canadian Scholarship Trust Plan. Wymienili oni:

 • telechirurgów sterujących maszyną zamiast bezpośredniej pracy rąk przy operacjach pacjentów,
 • nostalgistów mogących odtworzyć wspomnienia z przeszłości emerytom,
 • ekspertów ds. prostoty odpowiadających za uproszczenie narzędzi w firmach,
 • trenerów zdrowia.

Wśród zawodów, które są popularne obecnie i prawdopodobnie zainteresowanie nimi nie spadnie, wymieniają również m.in. policjantów, projektantów mody czy inżynierów energii odnawialnej.

Znikające zawody

Wśród zawodów, które można określić mianem profesji bez przyszłości, wymienia się te, które opierają się na rutynowych, powtarzających się czynnościach. W raporcie serwisu Gumtree czytamy, że najnowsze analizy Oxford University sugerują, że w ciągu następnych 25 lat zniknie niemal połowa miejsc pracy na amerykańskim rynku. Za najbardziej podatne na automatyzację zawody uznaje się:

 • te związane z logistyką i transportem,
 • związane z pracą biurową i urzędniczą
 • związane ze sprzedażą i handlem
 • związane z przemysłem i przetwórstwem (w największym stopniu przemysł elektroniczny, samochodowy, maszynowy i wydobywczy.

Zawody narażone na automatyzację

Zawód

Ryzyko automatyzacji (proc.)

Terapeuta

0,7

Psycholog

0,7

Pielęgniarka

0,9

IT analityk bizn., architekt danych i system deisigner

1

Duchowny

1,6

Lekarz

2

Wykładowca

3,2

Opiekunka do dzieci

8

Kosmetyczka

37

Kierowca tira

41

Sprzątaczka

57

Kierowca autobusu

61

Pracownik call center

75

Rolnik

76

Murarz/tynkarz

82

Urzędnik lub pracownik administracji

89

Robotnik rolny

95

Sprzedawca

95

Recepcjonista

96

Księgowy

97

Bibliotekarz

97

Agent ubezpieczeniowy

97

Urzędnik w banku lub na poczcie

97

Sprzedawca przez telefon

99

Źródło: raport Gumtree.pl „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”

– Zarówno automatyzacja, postęp technologiczny, jak i wykorzystywanie AI (sztucznej inteligencji - przyp. red.) wiąże się z  ograniczeniem miejsc pracy. Praca zatem może stać się dobrem luksusowym, nie dla każdego – tak wyniki raportu „Praca: Scenariusze Przyszłości" skomentowała Małgorzata Mickiewicz, dyrektor zarządzająca HR studio.

Weronika Szkwarek/Alan Bartman

Źródło:
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (43)

dodaj komentarz
karbinadel
90% to specjaliści od lania wody i wciskania kitu. Oraz zero zawodów, polegających na umiejętności wytworzenia czegokolwiek własnymi rękami.
prawda_
A moze poprostu najlepiej byc z zawodu Ukraincem i dostawac ZUS za free?
xiven
jedyny zawód przyszłości to zawód z powodu tego że chodzenie do pracy jest nierentowne albo już wcale jej nie ma

co pozostanie!

WŁASNOŚĆ! zarządzanie WŁASNYM kapitałem, własnymi maszynami itd

miłośnicy wynajmu spadną do rynsztoka
onkolog_leczacy_maklera73
Onkolog - średnio 60 000 zł miesięcznie.
Praca w dwóch szpitalach po pół etaty, i prywatna przychodnia.
Cóż - trzeba było się UCZYĆ !
bha
Raczej dość naciągane i wygodnie uśredniane są te kwoty do oficjalnie na papierze proponowanych obecnie na rynku.
loool
"nostalgistów mogących odtworzyć wspomnienia z przeszłości emerytom" można np odtworzyć wspomnienie że kiedyś było w zimie w domu ciepło a chleb był po kilka zł
loool
W najlepiej płatnych zawodach sama gównopraca , żadnego realnego wkładu tylko samo mieszanie kijem w wiadrze
wizytator
Te pierwsze siedem zawodów przyszłości określiłbym jednym mianem: MANIPULACJA TŁUMEM.
bha
Manipulacja i wieloletnie udawanie jarząbka coraz to niby godniejszych proponowanych na rynku płac i stawek. Obłuda do potęgi N i niewiele więcej od lat dla pracowników.
prs
Jezeli to co chcecie robic w zyciu jest moralne, etyczne, legalne - róbcie to co was najbardziej kręci, zostańcie w tym mistrzami świata.
Tam jest pasja, chęć pracy, sukcesy..
Nauczcie się robić coś najlepiej w województwie, państwie, na świecie a za tym musza iść pieniadze..takie jest prawo (o którym nie uczą w szkołach)..

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki