REKLAMA

ŻYWIEC: wyniki finansowe

2022-08-01 07:18
publikacja
2022-08-01 07:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
I.Grupa_Kapitalowa_Zywiec_SA_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
II.Grupa_Zywiec_SA_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
III.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Zywiec_SA_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IV.Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Zywiec_SA_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
V.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_skonsolidowanego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VI.Raport_bieglego_rewidenta_do_raportu_jednostkowego_Grupy_Zywiec_SA_za_VI_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 907 557 1 743 635 410 872 383 452
II. Zysk z działalności operacyjnej 111 827 292 366 24 087 64 296
III. Zysk przed opodatkowaniem 108 339 330 269 23 335 72 631
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 89 082 272 343 19 188 59 892
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 89 082 272 343 19 188 59 892
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 155 128 249 690 33 413 54 911
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (59 526) (34 036) (12 821) (7 485)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 352) (178 440) (5 891) (39 242)
IX. Przepływy pieniężne netto 68 250 37 214 14 701 8 184
X. Aktywa razem,(na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 047 007 2 581 866 650 987 561 348
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 072 548 90 076 229 148 19 584
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 698 628 2 285 970 362 908 497 015
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 275 831 205 820 58 931 44 749
XIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 275 831 205 820 58 931 44 749
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,67 26,51 1,87 5,83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 906 196 1 752 767 410 579 385 461
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 108 228 277 708 23 311 61 072
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 108 195 317 249 23 304 69 768
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 91 379 265 187 19 682 58 319
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 844 233 459 24 952 51 341
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54 459) (33 258) (11 730) (7 314)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 891) (178 682) (5 361) (39 295)
XXIV. Przepływy pieniężne netto 36 494 21 519 7 861 4 732
XXV. Aktywa razem, (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec porzedniego roku obrotowego) 2 981 239 2 508 447 636 935 545 386
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 061 326 83 037 226 750 18 054
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 631 516 2 209 321 348 570 480 350
XXVIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 288 397 216 089 61 615 46 982
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,90 25,82 1,92 5,68


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto
następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego
i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku według kursu 1 EUR = 4,6806
PLN(kurs średni NBP na dzień 30.06.2022 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2022 roku do 30.06.2022 roku według kursu 1 EUR = 4,6427
PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na
dzień 31.12.2021 roku według kursu 1 EUR = 4,5994 PLN(kurs średni NBP na
dzień 31.12.2021 r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2021 roku do
30.06.2021 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,5472 PLN*;*kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdegomiesiąca w
okresie od stycznia do czerwca odpowiednio 2022 i 2021 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
I.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2022.pdfI.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2022.pdf Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022
II.Grupa Żywiec SA VI 2022.pdfII.Grupa Żywiec SA VI 2022.pdf Skrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022
III.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2022.pdfIII.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
IV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2022.pdfIV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.
V.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2022.pdfV.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za okres 6 miesięcy
zakończonych 30 czerwca 2022
VI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2022.pdfVI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdanie finansowego za okres 6 miesięcy
zakończonych 30 czerwca 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ORAZ OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Simon Amor Prezes Zarządu
2022-07-28 Olga Prasał Członek Zarządu
2022-07-28 Tomasz Klima Członek Zarządu
2022-07-28 Karolina Tarnawska Członek Zarządu
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
2022-07-28 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki