REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2021-04-03 05:45
publikacja
2021-04-03 05:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Otmuchow_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_skonsolidowany_Oswiadczenie_RN_dot._KA_par._71_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Raport_skonsolidowany_Ocena_RN_dot._SF_par._71_publikowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_ZPC_31.12.2020.docx-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPC_Otmuchow_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Otmuchow__-_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej 230 770 212 770 51 578 49 461
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -516 -16 502 -115 -3 836
III. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) -2 044 -17 834 -457 -4 146
IV. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej -1 746 -15 779 -390 -3 668
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej 27 -2 009 6 -467
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 359 4 442 -1 868 1 033
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 602 -2 060 -582 -479
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 394 -7 850 1 653 -1 825
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 567 -5 468 -797 -1 271
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 180 636 180 797 39 143 42 456
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 553 82 462 18 322 19 364
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 861 20 249 4 087 4 755
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 692 62 213 14 235 14 609
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 084 98 336 20 821 23 092
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 94 802 96 099 20 543 22 566
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,62 -0,51 -0,13 -0,12
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,62 -0,51 -0,13 -0,12
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,72 3,77 0,81 0,89
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,72 3,77 0,81 0,89
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px">Do
przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR</font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2585.
Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pieniężnych
przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">12
miesięcy okresów obrachunkowych _12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
2019r.: kurs 4,3018_.</span></font>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Otmuchow 2020.pdfList Prezesa Otmuchow 2020.pdf LIST PREZESA ZARZĄDU
ZPC_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_publikowane.pdfZPC_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_publikowane.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
ZPC_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot. SF_par. 71_publikowane.pdfZPC_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot. SF_par. 71_publikowane.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
Sprawozdanie z badania_SSF_ZPC_31.12.2020.docx-sig.pdfSprawozdanie z badania_SSF_ZPC_31.12.2020.docx-sig.pdf OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPC OTMUCHÓW
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdfZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK OTMUCHÓW
Grupa Otmuchów - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.pdfGrupa Otmuchów - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK OTMUCHÓW 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Marek Piatkowski Prezes Zarządu Marek Piatkowski
2021-04-02 Adam Frajtak Członek Zarządu Adam Frajtak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Monika Butz Główny Księgowy Monika Butz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki