Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2019_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 817 160 577 37 093 37 752
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 267 -2 816 -1 455 -662
III. Zysk (strata) brutto -7 378 -4 031 -1 712 -948
IV. Zysk (strata) netto -6 578 -4 335 -1 527 -1 019
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 539 -913 -2 910 -215
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 107 -790 -489 -186
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 290 -2 353 2 620 -553
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 357 -4 056 -779 -954
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 198 004 200 839 45 273 48 153
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 549 83 925 20 246 20 122
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 732 19 358 5 198 4 641
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 817 64 567 15 049 15 480
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 226 116 160 24 974 27 850
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 029 112 177 24 243 26 895
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 166 1 223
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


*Dane prezentowane w wybranych pozycjach
skonsolidowanych rachunku wyników prezentowane są na dzień 30.09.2019
roku i porównywalnie na dzień 30.09.2018 roku. Natomiast dane finansowe
ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są
na 30.09.2019 roku i 31.12.2018 roku. Zasady przeliczeń sprawozdań
finansowych: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według
kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu - kurs na dzień 30.09.2019
roku wynosił 1 EUR = 4,3736 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1
EUR = 4,1709 PLN. Natomiast poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym - kurs średni w okresie 01.01. -30.09.2019
wynosił 1 EUR = 4,3086 PLN; kurs średni w okresie 01.01.-30.09.2018
wynosił 1 EUR = 4,2566 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 3Q 2019 SSF.pdfGK_OTM 3Q 2019 SSF.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Bogusław Szladewski Prezes Zarządu Bogusław SZladewski
2019-11-08 Jarosław Kredoszyński Wiceprezes Zarządu Jarosław Kredoszyński
2019-11-08 Marek Piątkowski Wiceprezes Zarządu Marek Piątkowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.