REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2020-03-26 22:55
publikacja
2020-03-26 22:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Roczny_Wittchen_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Wittchen_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Wittchen_GK_-_SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wittchen_GK_-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 284 536 245 087 66 144 57 439
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 36 526 38 066 8 491 8 921
III. Zysk / (strata) brutto 36 637 38 230 8 517 8 960
IV. Zysk / (strata) netto 32 033 31 003 7 446 7 266
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 749 29 892 12 030 7 006
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 825 -12 251 -3 911 -2 871
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 618 -18 334 -9 210 -4 297
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -4 694 -693 -1 091 -162
IX. Aktywa razem 259 393 194 685 60 912 45 591
X. Zobowiązania długoterminowe 60 175 24 773 14 131 6 077
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 49 333 34 824 11 585 8 098
XII. Kapitał własny 149 885 135 088 35 197 31 416
XIII. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 854 844
XIV. Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,76 1,71 0,41 0,40
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,25 7,44 1,94 1,73
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego</span></font><font size="3"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Polski
obowiązujących na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR =</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2585
zł oraz na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 EUR = 4,3000 zł.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
pozycje dotyczące </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2019 oraz 2018 roku _odpowiednio 1</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR
= 4,3018 zł i 1 EUR = 4,2669 zł.</span></font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok.pdfSkonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2019 rok.pdfSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wittchen za 2019 rok
Ocena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdfOcena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdf Ocena RN Wittchen GK - SF i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu.pdfOswiadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Wittchen GK - komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2020-03-26 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Dorota Chomicz Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki