6,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SA-3Q_2019.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-3Q_2019_KWARTALNE_SKROCONE_SF_WRAZ_Z_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 062 18 827 3 960 4 426
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 184 1 272 275 299
III. Zysk (strata) brutto 1 285 1 299 298 305
IV. Zysk (strata) netto 1 037 1 074 241 252
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 355 1 558 82 366
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 197 -145 278 -34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -474 -1 700 -110 -400
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 078 -287 250 -67
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 291 18 536 4 411 4 311
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 588 6 870 1 506 1 598
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 167 239 38 56
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 767 3 893 633 905
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 703 11 666 2 904 2 713
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 661 151 154
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,32 0,07 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,32 0,07 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,84 3,53 0,88 0,82
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,84 3,53 0,88 0,82
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,35 0,00 0,08Zastosowane do przeliczeń kursy EUR


30.09.2019


30.09.2018


31.12.2018
kurs średnioroczny


4,3086


4,2535


4,2669
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego


4,3736


4,2714


4,3000


Zasady przeliczeń:
1. Pozycje bilansowe - wg średniego kursu NBP obowiązującego na
ostatni dzień danego okresuwg tab. Nr 189/A/NBP/2019 z 28.09.2018  k=4,3736
wg tab. Nr 189/A/NBP/2018 z 28.09.2018  k=4,2714
wg tab. Nr 252/A/NBP/2018 z 31.12.2018  k=4,3000

2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych - wg kursu średniego z danego 
okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień  każdego miesiąca
wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie
01.01.2019-30.09.2019 k=4,3086


 
wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie
01.01.2018-30.09.2018 k=4,2535


 
wg  kursu średniorocznego - w roku 2018 k=4,2669


 


 


 


 

3. Wartość wypłaconej dywidendy na jedną akcję wyliczono nastepująco: 


1) Wypracowany w roku 2018 zysk w kwocie 1.567.953,14 zł zgodnie z
uchwałą z dnia 04.06.2019 
zasilił kapitał zapasowy
2) w okresie 01.01.2018-30.09.2018 - w maju 2018 na podstwie uchwały
z dnia 30.05.2018 wypłacono dywidendę


z zysku za 2017 r. według wyliczenia: 1.157.548,70 zł/ 3.307.282
Akcji = 0,35 złRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje do SA-3Q 2019.pdfPozostałe informacje do SA-3Q 2019.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU
2019-11-26 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-26 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 467 6 635 6 710 7 206
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 9 13 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 047 6 358 6 531 6 718
3. Należności długoterminowe 0 0 0 8
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 8
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412 268 166 480
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 268 166 480
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 12 824 11 749 11 826 12 849
1. Zapasy 2 236 2 846 1 913 2 420
2. Należności krótkoterminowe 3 962 3 176 2 483 4 621
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 3 962 3 176 2 483 4 621
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 562 5 651 7 385 5 736
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 562 5 651 7 385 5 736
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 441 2 407 4 342 4 318
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 121 3 244 3 043 1 418
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64 76 45 72
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 19 291 18 384 18 536 20 055
PASYWA
I. Kapitał własny 12 703 12 295 11 666 11 172
1. Kapitał zakładowy 661 661 661 661
2. Kapitał zapasowy 11 005 11 005 9 437 9 437
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 037 629 1 568 1 074
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 588 6 089 6 870 8 883
1. Rezerwy na zobowiązania 1 933 1 209 679 2 290
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 183 174 163
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 51 72 55
a) długoterminowa 42 42 42 43
b) krótkoterminowa 117 9 30 12
1.3. Pozostałe rezerwy 1 593 975 433 2 072
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 593 975 433 2 072
2. Zobowiązania długoterminowe 167 190 239 217
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 167 190 239 217
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 767 2 842 3 893 4 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 583 2 648 3 680 3 938
3.4. Fundusze specjalne 184 194 213 196
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 721 1 848 2 059 2 242
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 721 1 848 2 059 2 242
a) długoterminowe 1 160 1 271 1 478 1 648
b) krótkoterminowe 561 577 581 594
P a s y w a r a z e m 19 291 18 384 18 536 20 055
Wartość księgowa 12 703 12 295 11 666 11 172
Liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,84 3,72 3,53 3,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,84 3,72 3,53 3,38
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 909 17 062 7 195 18 827
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 247 15 636 6 414 16 908
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 662 1 426 781 1 919
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 333 10 753 4 579 11 842
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 880 9 796 4 002 10 403
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 453 957 577 1 439
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 576 6 309 2 616 6 985
IV. Koszty sprzedaży 1 033 2 654 857 2 465
V. Koszty ogólnego zarządu 648 1 883 535 1 997
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 895 1 772 1 224 2 523
VII. Pozostałe przychody operacyjne 212 995 250 855
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 20 20
2. Dotacje 187 564 208 605
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 37 6 26
4. Inne przychody operacyjne 14 394 16 204
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 653 1 583 576 2 106
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22 30 0 79
3. Inne koszty operacyjne 631 1 553 576 2 027
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 454 1 184 898 1 272
X. Przychody finansowe 50 135 12 79
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 10 31 0 5
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 7 6 0 8
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 96 10 37
5. Inne 7 2 2 29
XI. Koszty finansowe 11 34 13 52
1. Odsetki w tym: 9 34 12 43
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 8
4. Inne 2 0 1 1
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 493 1 285 897 1 299
XIII. Podatek dochodowy 85 248 161 225
a) część bieżąca 232 487 265 560
b) część odroczona -147 -239 -104 -335
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XV. Zysk (strata) netto 408 1 037 736 1 074
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 531 1 531 1 179 1 179
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,31 0,22 0,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,31 0,22 0,32Zysk zanualizowany - dla okresu bieżącego
ustalono w oparciu o wyliczenie


 


  


 


 


 Zysk zanualizowany = zysk za okres 01.01.2019 - 30.09.2019 plus
(zysk za rok 2018 minus zysk za okres 01.01.2018-30.09.2018). Zysk wynosi: 1 037 tys. zł + (1 568 tys. zł
- 1 074 tys. zł) = 1 531 tys. zł 


 


 


 Zysk zanualizowany = zysk za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 plus
(zysk za rok 2017 minus zysk za okres 01.01.2017-30.09.2017). Zysk wynosi: 1 074 tys. zł + (1 293 tys. zł
- 1 188 tys. zł) = 1 179 tys. zł 


 


 


 Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie


 


 


 wyliczamy mnożąc liczbę akcji w danym podokresie , w którym nie
uległa ona zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu),przez współczynnik liczby dni tego podokresu w okresie


 


 


 Wyliczenie w okresie 01.07.2019-30.09.2019 (3 307 282 Akcji*92
dni)/92 dni = 3 307 282 


 Wyliczenie w okresie 01.01.2019-30.09.2019 (3 307 282 Akcji *273
dni)/273 dni = 3 307 282 


 Wyliczenie w okresie 01.07.2018-30.09.2018 (3 307 282 Akcji*92
dni)/92 dni = 3 307 282 


 Wyliczenie w okresie 01.01.2018-30.09.2018 (3 307 282 Akcji *273
dni)/273 dni = 3 307 282 


  


 


 


 Zysk na jedna akcję zwykłą 


 


 


 jest to iloraz zysku netto za dany okres  


 


 


 podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych z danego
okresu.


 


  


 


 


 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 


 


 


 jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków  za
dany okres


 


 


 podzielonego przez średnioważoną liczbę akcji z danego okresu
powiększoną o średnioważoną potencjalnąliczbę akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała.


 


 


 

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 295 11 666 11 256 11 256
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 295 11 666 11 256 11 256
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 661 661 661 661
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 661 661 661 661
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 005 9 437 9 401 9 401
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 568 36 36
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 568 36 36
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 1 568 0 36
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 36 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- wypłata dywidendy 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 005 11 005 9 437 9 437
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 629 1 568 1 194 1 194
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 629 1 568 1 293 1 293
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 629 1 568 1 293 1 293
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 568 1 293 1 293
- podziału zysku (na kapitał zapasowy) 0 1 568 36 36
- wypłata dywidendy 0 0 1 158 1 158
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 99 99
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 629 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 99 99
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 99 99
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 99 99
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 99 99
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 629 0 0 0
6. Wynik netto 408 1 037 1 568 1 074
a) zysk netto 408 1 037 1 568 1 074
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 703 12 703 11 666 11 172
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 666
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
I. Zysk (strata) netto 408 1 037 736 1 074
II. Korekty razem 722 -682 217 484
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 460 1 325 439 1 295
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 -99 1 1
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -20 -20
5. Zmiana stanu rezerw 723 1 253 555 1 862
6. Zmiana stanu zapasów 611 -322 572 -767
7. Zmiana stanu należności -787 -1 479 -1 317 -1 005
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 -757 178 -218
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -258 -603 -191 -664
10. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 130 355 953 1 558
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 8 2 034 20 533
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 20 20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 8 2 034 0 513
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 8 2 034 0 513
- zbycie aktywów finansowych 0 1 854 0 501
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 8 180 0 12
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 148 837 65 678
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 148 837 65 170
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 508
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 508
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 508
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -140 1 197 -45 -145
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 113 474 179 1 700
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 1 158
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 41 281 120 360
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 65 160 48 140
8. Odsetki 7 33 11 42
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -113 -474 -179 -1 700
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 877 1 078 729 -287
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 877 1 078 729 -287
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 244 3 043 689 1 705
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 121 4 121 1 418 1 418
- o ograniczonej możliwości dysponowania 180 180 196 196
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-3Q 2019 KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdfSA-3Q 2019 KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ.pdf KWARTALNE SKRÓCONE SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.