VOTUM S.A.: wyniki finansowe

2020-05-26 17:31
publikacja
2020-05-26 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_IQ2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 36 848 31 073 8 382 7 230
II. Koszty działalności operacyjnej 32 140 26 131 7 311 6 080
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 400 4 842 1 228 1 127
IV. Zysk (strata) brutto 5 238 4 662 1 191 1 085
V. Zysk (strata) netto 4 060 4 178 924 972
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 17 -13 4 -3
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 4 043 4 191 920 975
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,34 0,35 0,08 0,08
X. Aktywa razem 110 460 106 729 24 265 25 063
XI. Zobowiązania razem 50 396 51 126 11 070 12 006
XII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 36 117 35 733 7 934 8 391
XIII. Kapitał własny 60 064 55 603 13 194 13 057
XIV. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 264 282
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,01 4,63 1,1 1,09
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 552 3 919 808 912
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -646 -1 653 -147 -385
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -969 -1 264 -220 -294
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 14 885 19 326 3 386 4 497
XX. Koszty działalności operacyjnej 15 915 17 324 3 620 4 031
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 548 3 374 125 785
XXII. Zysk (strata) brutto 542 3 335 123 776
XXIII. Zysk (strata) netto 323 2 771 74 645
XXIV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,23 0,01 0,05
XXVI. Aktywa razem 90 821 92 818 19 951 21 796
XXVII. Zobowiązania razem 38 805 41 126 8 524 9 657
XXVIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 31 160 32 736 6 845 7 687
XXIX. Kapitał własny 52 015 51 692 11 426 12 138
XXX. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 264 282
XXXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,33 4,31 0,95 1,01
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -286 2 703 -65 629
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 105 -1 508 -251 -351
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 465 -537 106 -125


Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za
okres od 1 stycznia 2020 roku do31 marca 2020 roku. Dane porównawcze
prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku dla
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1
stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku dla skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym
kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:-
31 marca 2020 roku: 1 EUR = 4,5523 PLN- 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR =
4,2585 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do
końca I kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2020 do 31 marca
2020: 1 EUR = 4,3963 PLN-od 1 stycznia 2019 do 31 marca 202019: 1 EUR
= 4,2978 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za IQ2020 r..pdfRaport za IQ2020 r..pdf Raport za IQ2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2020-05-26 Tomasz Stanisławski Wiceprezes Zarządu
2020-05-26 Kamil Krążek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki