REKLAMA

UNIMOT S.A.: wyniki finansowe

2022-11-16 20:46
publikacja
2022-11-16 20:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SzD_3KW2022_MASTER_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_USA_wg_MSSF_III_kw.2022_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 9 703 412 5 384 741 2 069 840 1 181 252
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 267 075 71 334 56 970 15 649
III. Zysk/(strata) brutto 250 928 66 213 53 525 14 525
IV. Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 200 830 50 971 42 839 11 182
V. Zysk/(strata) netto 200 806 50 813 42 834 11 147
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 181 525 (146 197) 38 721 (32 071)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 311) (22 514) (4 759) (4 939)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 341) (30 212) (5 405) (6 628)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 133 397 (211 361) 28 455 (46 366)
X. Aktywa, razem 1 683 548 1 231 288 345 712 267 706
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 156 742 905 413 237 534 196 855
XII. Zobowiązania długoterminowe 107 160 92 297 22 005 20 067
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 049 582 813 116 215 529 176 787
XIV. Kapitał własny 526 806 325 875 108 178 70 852
XV. Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 683 1 782
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XVII. Zysk/(stata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 24,50 6,22 5,23 1,36
XVIII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 24,50 6,22 5,23 1,36
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 64,26 39,75 13,20 8,64
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 64,26 39,75 13,20 8,64

*Dane
dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są
na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania
z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.
**
na 30.09.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys.
sztuk
**
na 30.09.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys.
sztuk
***
na 30.09.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
***
na 31.12.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
Wybrane
dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
Pozycje
aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro
wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
na 30.09.2022 r. 4,8698 zł/euro oraz dla danych porównawczych na
31.12.2021 r. 4,5994 zł/euro
Poszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,6880
zł/euro (9 miesięcy 2022 r.), 4,5585 zł/euro (9 miesięcy 2021 r.).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SzD 3KW2022 MASTER (1).pdfSzD 3KW2022 MASTER (1).pdf Sprawozdanie zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMOT
SSF_GK USA_wg MSSF_III kw.2022 (1).pdfSSF_GK USA_wg MSSF_III kw.2022 (1).pdf Sródroczne skrócone SSF i JSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Adam Sikorski Prezes Zarządu
2022-11-16 Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2022-11-16 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki