WAŻNE

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2020-04-29 17:10
publikacja
2020-04-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_-_Emitent.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Unima2000_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_w_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Unima2000_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unima_2000_2019_sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 915 29 772 7 406 6 977
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 751 285 406 67
III. III. Zysk (strata) brutto 33 108 8 25
IV. IV. Zysk (strata) netto 398 63 92 15
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 865 1 866 201 437
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -108 -416 -25 -97
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -650 -1 346 -151 -315
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 107 104 25 24
IX. IX. Aktywa, razem 25 467 21 156 5 980 4 920
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 951 8 002 2 806 1 861
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 416 1 365 333 317
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 535 6 637 2 474 1 543
XIII. XIII. Kapitał własny 13 516 13 154 3 174 3 059
XIV. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 642 636
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,02 0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,94 4,81 1,16 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono
według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania
sprawozdania:


- 31 grudnia 2018           4,3000
PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)


- 31 grudnia 2019           4,2585
PLN / EURO (tabela 251/A/NBP/2019)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz
pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:


- rok 2018                      
     4,2669
PLN / EURO


- rok 2019                           
4,3091 PLN / EURO


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf List Prezesa
informacja zarzadu o firmie audytorskiej.pdfinformacja zarzadu o firmie audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządy dot.Audytora
Oświadczenie Zarządu - Emitent.pdfOświadczenie Zarządu - Emitent.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania
Oświadczenie Unima2000 o stosowaniu dobrych praktyk w 2019 roku.pdfOświadczenie Unima2000 o stosowaniu dobrych praktyk w 2019 roku.pdf Dobre praktyki
Sprawozdanie finansowe Unima2000 za 2019 rok.pdfSprawozdanie finansowe Unima2000 za 2019 rok.pdf Sprawozdanie finansowe za 2019
Sprawozdanie z działalności Unima2000 za 2019 rok.pdfSprawozdanie z działalności Unima2000 za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z działalnosci za 2019
Unima 2000_2019_sprawozdanie z badania.pdfUnima 2000_2019_sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania
Oświadczenia RN za rok 2019.pdfOświadczenia RN za rok 2019.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2020-04-29 Jolanta Matczuk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki