REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: wyniki finansowe

2019-11-20 17:14
publikacja
2019-11-20 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. DANE SKONSOLIDOWANE * *
II. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 089 32 350 7 216 7 606
III. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 676 814 157 191
IV. III. Zysk (strata) brutto 531 692 123 163
V. IV. Zysk (strata) netto 308 566 71 133
VI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 086 1 884 252 443
VII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 -656 -3 -154
VIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -974 -1 052 -226 -247
IX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 98 176 23 41
X. IX. Aktywa, razem 26 936 22 660 6 159 5 270
XI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 350 10 382 3 281 2 414
XII. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 840 1 397 421 325
XIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 510 8 985 2 860 2 090
XIV. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 586 12 278 2 878 2 855
XV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 625 636
XVI. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVIII. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,21 0,03 0,05
XX. IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,21 0,03 0,05
XXI. XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,49 1,05 1,04
XXII. XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,49 1,05 1,05
XXIII. XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03
XXIV. Dane Jednostkowe * *
XXV. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 067 22 447 4 890 5 277
XXVI. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 417 466 97 110
XXVII. III. Zysk (strata) brutto 273 353 63 83
XXVIII. IV. Zysk (strata) netto 186 200 43 47
XXIX. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 545 1 058 126 249
XXX. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 -785 -14 -185
XXXI. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -858 -856 -199 -201
XXXII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -372 -583 -86 -137
XXXIII. IX. Aktywa, razem 25 183 21 156 5 758 4 920
XXXIV. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 843 8 002 2 708 1 861
XXXV. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 630 1 365 373 317
XXXVI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 213 6 637 2 335 1 543
XXXVII. XIII. Kapitał własny 13 340 13 154 3 050 3 059
XXXVIII. XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 625 636
XXXIX. XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XL. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,02 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XLI. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,88 4,81 1,12 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,03

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień
31.12.2018 roku.


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według
średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


 -
28 września 2018        4,2714
PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2018) p


- 31 grudnia 2018          4,3000
PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)


 - 30
września 2019        4,3736
PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2019)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca:


- III kwartał  2018              
4,2535 PLN/EURO


- rok 2018                            4,2669
PLN /EURO


- III kwartał  2019
               4,3086
PLN/EURO


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport 3Q2019.pdfraport 3Q2019.pdf Raport kwartalny rozszerzony po III Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2019-11-20 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki