REKLAMA
WEBINAR

TENDERHUT S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 19:03
publikacja
2023-05-30 19:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_okresowy_TH_Group_Q1_2023_27052023final[52]-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 15 159 14 995 3 225 3 227
II. Zysk / strata z działalności operacyjnej -3 534 326 -752 70
III. EBITDA* -3 300 517 -702 111
IV. Zysk / strata przed opodatkowaniem -3 684 1 109 -784 239
V. Zysk / strata z działalności kontynuowanej -4 068 532 -865 114
VI. Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia -2 495 819 -531 176
VII. Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -6 034 1 767 -1 284 380
VIII. Zysk /strata netto na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (zł / EUR) - 2,95 0,90 - 0,63 0,19
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 705 -1 471 -788 -317
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -896 -3 598 -191 -774
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 969 902 206 194
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -3 633 -4 168 -773 -897
XIII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na Stan na Stan na Stan na
XIV. 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XV. Aktywa / Pasywa razem 39 632 47 561 8 477 10 141
XVI. Aktywa trwałe 18 883 18 917 4 039 4 034
XVII. Aktywa obrotowe 20 748 28 644 4 438 6 108
XVIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 106 2 509 23 535
XIX. Kapitał własny 27 528 34 810 5 888 7 422
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 104 12 751 2 589 2 719
XXI. Zobowiązania długoterminowe 990 740 212 158
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 114 12 011 2 377 2 561
XXIII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 158 1 171 34 250

*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
powiększony o amortyzację


Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku
do EUR ustalanych przez NBP w szczególności:


•dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 31 marca 2023 roku – 4,7005 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 31
marca 2022 roku – 4,6472 EUR/PLN;


•dla pozycji aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2023 roku –
4,6755 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport okresowy TH Group Q1_2023_27052023final[52]-sig.pdfRaport okresowy TH Group Q1_2023_27052023final[52]-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupy Kapitałowej TenderHut S.A. za I kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki