REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2020-06-10 18:17
publikacja
2020-06-10 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Zarzadu_1HFY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_i_JSF_SGN_H120.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZD_GK_SGN_20200331.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Sygnity_31.03.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Sygnity_31.03.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze /
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122 973 122 640 28 343 28 504
II. Zysk z działalności operacyjnej 19 923 19 868 4 592 4 618
III. Zysk przed opodatkowaniem 14 788 19 314 3 408 4 489
IV. Zysk netto 13 348 15 269 3 076 3 549
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,72 0,14 0,17
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 21 286 22 567 21 286
VII. Całkowite dochody ogółem 13 348 15 210 3 076 3 535
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 825 (2 424) 6 183 (563)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 060) (1 071) (244) (249)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 635) (4 234) (2 682) (984)
XI. Stan na 31.03.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.03.2020 Stan na 30.09.2019
XII. Aktywa obrotowe razem 94 252 81 136 20 704 18 551
XIII. Aktywa trwałe razem 205 997 191 807 45 251 43 856
XIV. Suma aktywów 300 249 272 943 65 955 62 407
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 114 267 129 552 25 101 29 621
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 107 384 77 634 23 589 17 751
XVII. Kapitały własne razem 78 598 65 757 17 266 15 035
XVIII. Suma pasywów 300 249 272 943 65 955 62 407
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 890 109 406 24 866 25 428
XX. Zysk z działalności operacyjnej 17 680 17 673 4 075 4 108
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 12 141 16 869 2 798 3 921
XXII. Zysk netto 9 669 15 196 2 229 3 532
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,43 0,71 0,10 0,17
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 22 567 21 286 22 567 21 286
XXV. Całkowity zysk ogółem 9 669 15 196 2 229 3 532
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 117 (2 730) 5 097 (635)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 009) (1 082) (233) (251)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 882) (4 236) (2 508) (985)
XXIX. Stan na 31.03.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.03.2020 Stan na 30.09.2019
XXX. Aktywa obrotowe razem 81 589 71 146 17 923 16 267
XXXI. Aktywa trwałe razem 229 800 216 601 50 480 49 525
XXXII. Suma aktywów 311 389 287 747 68 402 65 792
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 108 408 123 592 23 814 28 260
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem 106 988 77 297 23 502 17 674
XXXV. Kapitały własne razem 95 993 86 859 21 087 19 860
XXXVI. Suma pasywów 311 389 287 747 68 403 65 792


W celu
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na
dzień 31 marca 2020 roku oraz na dzień 30 września 2019  roku, użyto
średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.Pozycje
rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020
zakończone 31 marca 2020 roku oraz za pierwsze półrocze roku obrotowego
2018/2019 zakończone 31marca 2019 przeliczono pośrednim kursie wymiany
za dany okres.Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:

- Bilans


4,5523 PLN -
31.03.2020


4,3736 PLN -
30.09.2019


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,3388 PLN -
pierwszepółrocze roku obrotowego 2019/2020

4,3025 PLN -
pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarzadu_1HFY20.pdfList Zarzadu_1HFY20.pdf LIST DO AKCJONARIUSZY
SSF i JSF SGN H120.pdfSSF i JSF SGN H120.pdf SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK SGN H120
SZD_GK SGN 20200331.pdfSZD_GK SGN 20200331.pdf SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK SGN H120
Raport z przeglądu SSF GK Sygnity 31.03.2020-sig.pdfRaport z przeglądu SSF GK Sygnity 31.03.2020-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport z przeglądu JSF Sygnity 31.03.2020-sig.pdfRaport z przeglądu JSF Sygnity 31.03.2020-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-06-10 Mariusz Jurak Wiceprezes
2020-06-10 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki