SWISSMED: wyniki finansowe

2019-08-23 18:02
publikacja
2019-08-23 18:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_I_KWARTAL_2019doc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 5 951 4 967 1 391 1 155
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 565 395 -366 92
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 040 584 -477 136
V. Zysk (strata) netto -2 004 254 -468 59
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 004 254 -468 59
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -913 -248 -213 -58
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 7 739 -6 1 800
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -804 -1 133 -188 -263
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 745 6 358 -408 1 478
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-06-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 STAN NA DZIEŃ 30-06-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
XII. Aktywa razem 48 663 50 082 11 445 11 643
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 407 39 821 9 503 9 258
XIV. Zobowiązania długoterminowe 33 003 33 032 7 762 7 680
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 7 404 6 789 1 741 1 578
XVI. Kapitał własny 8 256 10 261 1 942 2 386
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 239 10 243 1 938 2 381
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 389 14 224
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,33 -1,35 -0,08 -0,31
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,35 1,68 0,32 0,39
XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30 ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 5 763 3 723 1 347 866
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 023 -1 377 -470 -320
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 309 -1 006 -537 -234
XXVI. Zysk (strata) netto -2 309 -552 -537 -128
XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 309 -552 -537 -128
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -294 -1 769 -68 -411
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -66 7 741 -15 1 800
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 389 -106 -323 -25
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -1 749 5 866 -407 1 364
XXXII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-06-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 STAN NA DZIEŃ 30-06-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
XXXIII. Aktywa razem 62 827 28 190 14 776 6 554
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 863 22 916 14 079 5 328
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 42 755 12 809 10 055 2 978
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 17 108 9 705 4 023 2 256
XXXVII. Kapitał własny 2 964 5 274 697 1 226
XXXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 964 5 274 697 1 226
XXXIX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 389 14 224
XL. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,38 -1,60 -0,09 -0,37
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 1,00 0,11 0,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT I KWARTAŁ 2019doc.pdfRAPORT I KWARTAŁ 2019doc.pdf Grupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 01.04.2019 do 30.06.2019 (1 kwartał roku obrotowego 2019)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki