11,4000 zł
-2,56% -0,3000 zł
Suwary SA (SUW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Suwary_SzB_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_SUWARY_SSF_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_SUWARY_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 153 347 165 972 35 593 39 123
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 445 12 590 568 2 968
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 373 9 902 87 2 334
IV. Zysk (strata) netto (1 198) 7 229 (278) 1 704
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 198) 7 229 (278) 1 704
VI. Zysk na akcję (0,26) 1,57 (0,06) 0,37
VII. Rozwodniony zysk na akcję (0,26) 1,57 (0,06) 0,37
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 189 16 269 2 829 3 835
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 202) (3 312) (1 207) (781)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 565) (14 500) (1 524) (3 418)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 422 (1 543) 98 (364)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 155 374 161 730 35 525 37 863
XIII. Zobowiązania długoterminowe 40 433 44 612 9 245 10 444
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 44 333 45 312 10 137 10 608
XV. Kapitał własny 70 608 71 806 16 144 16 811
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 70 608 71 806 16 144 16 811


W
okresach objętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2019
4,3736 PLN / EUR 30.09.2018
4,2714 PLN / EUR średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2018
- 30.09.2019 4,3083 PLN / EUR 01.10.2017
- 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 2020-02-07 o treści:


Zarząd Spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą
w Pabianicach informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za
2018/2019 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020 r.,
wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.Korekta
raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2018/2019, o której informuje
niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o: -
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zarówno do
raportu skonsolidowanego jak i jednostkowego.Pozostałe
dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018/2019 rok,
przekazanym przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020 r. nie uległy zmianie.Raport
roczny za 2018/2019 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej
sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu
bieżącego.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Suwary_SzB 2019.pdfGK Suwary_SzB 2019.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018/2019.
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY
Grupa_Kapitałowa_SUWARY_SSF_2018_2019.pdfGrupa_Kapitałowa_SUWARY_SSF_2018_2019.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY
Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY 2018_2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY 2018_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SUWARY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2020-02-07 Wojciech Gielnik Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Barbara Czapska Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.