REKLAMA

SONEL S.A.: wyniki finansowe

2021-09-29 07:29
publikacja
2021-09-29 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1SONELSF2021IpolroczeBES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2SONELSAzDIpolrocze2021BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3GKSSFIpolrocze2021BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4GKSSzDzaIpolrocze2021BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5SONELOswiadczeniezarzadu1BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6GKOswiadczeniezarzadu2BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSFGKSONELRAPORTipolrocze2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSFSONELRAPORTipolrocze2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
(dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 919 62 141 12 737 13 992
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 179 9 490 1 579 2 137
III. Zysk (strata) brutto 7 264 9 360 1 597 2 108
IV. Zysk (strata) netto 6 180 8 681 1 359 1 955
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 464 9 231 -322 2 078
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 325 -3 917 -731 -882
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 327 1 179 72 266
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 462 6 493 -981 1 462
(dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)
IX. Aktywa, razem 131 851 115 629 29 165 25 056
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 592 25 352 10 306 5 494
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 746 10 770 2 156 2 334
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 846 14 582 8 150 3 160
XIII. Kapitał własny 85 259 90 277 18 859 19 562
XIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 310 303
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR) 0,44 0,62 0,10 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro) 0,44 0,62 0,10 0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 6,09 6,45 1,35 1,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 6,09 6,45 1,35 1,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro) 1,00 0,40 0,22 0,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
(dotyczące jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)

XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 823 55 394 11 617 12 472
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 600 8 954 1 451 2 016
XXIII. Zysk (strata) brutto 7 709 8 991 1 695 2 024
XXIV. Zysk (strata) netto 6 997 8 227 1 539 1 852
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 389 7 313 -525 1 647
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 785 -4 604 -612 -1 037
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 332 2 389 73 538
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 842 5 098 -1 065 1 148
(dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej)
XXIX. Aktywa, razem 124 834 114 541 27 613 24 820
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 378 24 082 9 153 5 218
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 9 688 9 808 2 143 2 125
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 690 14 274 7 010 3 093
XXXIII. Kapitał własny 83 456 90 459 18 461 19 602
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 310 303
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR) 0,50 0,59 0,11 0,13
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro) 0,50 0,59 0,11 0,13
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,96 6,46 1,32 1,40
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro) 5,96 6,46 1,32 1,40
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro) 1,00 0,40 0,22 0,09


Dane porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 w
zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na
31-12-2020 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1SONELSF2021IpolroczeBES.pdf1SONELSF2021IpolroczeBES.pdf SONEL Sprawozdanie finansowe SONEL SA za I pólrocze 2021
2SONELSAzDIpolrocze2021BES.pdf2SONELSAzDIpolrocze2021BES.pdf SONEL Sprawozdanie z działalności SONEL SA za I półrocze 2021
3GKSSFIpołrocze2021BES.pdf3GKSSFIpołrocze2021BES.pdf GK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za I półrocze 2021
4GKSSzDzaIpolrocze2021BES.pdf4GKSSzDzaIpolrocze2021BES.pdf GK Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK SONEL za I półrocze 2021
5SONELOswiadczeniezarzadu1BES.pdf5SONELOswiadczeniezarzadu1BES.pdf SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SF SONEL SA za I półrocze 2021
6GKOswiadczeniezarzadu2BES.pdf6GKOswiadczeniezarzadu2BES.pdf GK Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SSF GK SONEL za I półrocze 2021
SSFGKSONELRAPORTipolrocze2021.pdfSSFGKSONELRAPORTipolrocze2021.pdf Raport z przeglądu SSF GK Sonel za I półrocze 2021
JSFSONELRAPORTipolrocze2021.pdfJSFSONELRAPORTipolrocze2021.pdf Raport z przeglądu JSF Sonel za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
2021-09-29 Tomasz Hodij Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki