5,1500 zł
0,98% 0,0500 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_30_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 657 93 412 23 826 21 961
II. Koszty działalności operacyjnej 100 420 94 853 23 307 22 300
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 548 -1 310 591 -308
IV. Zysk (strata) brutto 885 -1 269 205 -298
V. Zysk (strata) netto 461 -1 051 107 -247
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 30 000 000 3 000 000 30 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 0,15 -0,04 0,04 -0,01
VIII. Aktywa trwałe 60 477 11 236* 13 828 2 613*
IX. Aktywa obrotowe 93 495 91 919* 21 377 21 377*
X. Kapitał własny 88 431 90 563* 20 219 21 061*
XI. Zobowiązania długoterminowe 38 829 2 032* 8 878 473*
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 712 10 560* 6 108 2 456*
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 29,48 3,02* 6,74 0,70*
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 443 -1 840 2 192 -433
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 720 -1 810 -399 -426
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 825 -65 -3 209 -15
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 97 294 89 086 22 581 20 944
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 95 341 90 666 22 128 21 316
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 268 -1 450 526 -341
XX. Zysk (strata) brutto 620 -1 142 144 -269
XXI. Zysk (strata) netto 246 -900 57 -212
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 30 000 000 3 000 000 30 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 0,08 -0,03 0,02 -0,01
XXIV. Aktywa trwałe 60 474 11 206* 13 827 2 606*
XXV. Aktywa obrotowe 90 990 89 270* 20 804 20 761*
XXVI. Kapitał własny 86 316 88 663* 19 736 20 619*
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 38 829 2 032* 8 878 473*
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 318 9 781* 6 017 2 275*
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 28,77 2,96* 6,58 0,69*
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 236 -2 224 2 144 -523
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 720 -1 572 -399 -370
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 825 -65 -3 209 -15


1)liczba akcji na dzień 30.09.2018 r. i na dzień 31.12.2018 r. w ilości
30 000 000 szt. Liczba akcji na dzień 30.09.2019 r. po scaleniu w
stosunku 10:1 wynosi 3 000 000 sztuk.* Dane zaprezentowane
według stanu na dzień 31.12.2018 r.Do przeliczenia
danych bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do
przeliczenia pozycji rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych na euro użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu
pierwszych trzech kwartałów 2019 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie 30 09 2019.pdfSprawozdanie 30 09 2019.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Solar Company S.A. za III kwartał zakończony 30.09.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2019-11-15 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.