REKLAMA
JUŻ JUTRO

ŚLĄSKIE KAMIENICE: Emisja obligacji serii C1

2017-09-01 19:29
publikacja
2017-09-01 19:29
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2017 r. doszło do emisji obligacji serii C1.

Zarząd w dniu 1 września 2017 roku dokonał przydziału 356 obligacji imiennych, odsetkowych, o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 3.560.000,00 zł. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony stały kupon, według rocznej stopy procentowej w wysokości 7,5 proc. (siedem i pięć dziesiątych procent) w stosunku rocznym. Wykup Obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Obligacje zostały objęte przez 14 podmiotów. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w ramach oferty 21 obligacji zostało objętych przez następujące podmioty powiązane:
1.Acrebit Spółka Akcyjna, gdzie funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Michał Przyłęcki, posiadający 26,63% akcji Emitenta - objęła 21 obligacji serii C1

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. poprzez ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów.

W związku z tym, że obligacje serii C1 zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, Spółka doprowadzi do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- Emitent złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego do sumy zabezpieczenia
w wysokości 120% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii C1.
- hipoteki umownej w kwocie stanowiącej co najmniej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości będącej własnością Spółki.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW KA1K00024310/2.

Całkowite koszty związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii C1 wyniosły 201.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki