0,4600 zł
-4,17% -0,0200 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Serinus_Energy_-_III_kw_2019_-_Raport_kwartalny_ze_sprawozdaniem_finansowym.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Energy_-_Third_Quarter_Report_and_Accounts_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities 54 962 22 081 12 754 5 191
II. Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses (9 942) (7 941) (2 307) (1 867)
III. Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense (2 490) (1 335) (578) (314)
IV. Koszty finansowe / Finance expense (13 832) (10 964) (3 210) (2 577)
V. Zysk/(strata) netto / Loss for the period (21 556) (7 805) (5 002) (1 835)
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted (0,08) (0,04) (0,02) (0.01)
VII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000) 232 637 183 863 232 637 183 863
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Cashflows from (used in) operating activities 21 464 (11 392) 4 981 (2 678)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Cashflows (used in) from financing activities (12 456) 43 690 (2 890) 10 271
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities (10 181) (44 104) (2 362) (10 368)
XI. BILANS - poniższe pozycje biliansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (kolumny 2. i 4.) 2019-09-30 2018-12-31 2019-09-30 2018-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem / Current assets 54 548 50 677 12 472 11 786
XIII. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 412 952 404 289 94 419 94 029
XIV. Aktywa razem / Total assets 467 500 454 966 106 891 105 815
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 133 520 108 714 30 529 25 285
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 293 928 296 094 67 205 68 865
XVII. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 511 768 1 410 556 345 658 328 065
XVIII. Kapitał własny razem / Total equity 40 052 50 158 9 158 11 666


Powyższe dane finansowe za I-III kwartały 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone z USD według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 r. - 4,000 PLN/USD (na
dzień 31 grudnia 2018 r. – 3,7597 PLN/USD);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września
2019 r. – 3,8426 PLN/USD (od 1 stycznia do 30 września 2018 r. – 3,5688
PLN/USD);ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 września 2019 r. według kursu
1,0934 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1,1437 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
września 2019 r. – 4,0000 PLN/USD i 4,3736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2018 r. - 3,7597 PLN/USD i 4,3000 PLN/EUR);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
według kursu 1,1213 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 30 września 2018
r. – 1,1919 USD/EUR ) ustalonego na podstawie kursów stanowiących
średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do
30 września 2019 r. – 3,8426 PLN/USD i 4,3086 PLN/EUR (od 1 stycznia do
30 września 2018 r. - 3,5688 PLN/USD i 4,2535 PLN/EUR).------------------------------------------------ENGLISH-------------------------------------------------


Above financial data for Q3 2019 and 2018 were recalculated from USD
according to the principles as set outbelow:i)
USD/PLN recalculation:- items representing assets and
liabilities - recalculated on the basis of the average exchange rate as
kept by the Central Bank of Poland (Narodowy Bank Polski) as of 30
September 2019 - 4.0000 PLN/USD (as of 31 December 2018 - 3.7597
PLN/USD);- items representing Statement of Comprehensive Income
and Statement of Cash Flows - data recalculated on the basis of an
arithmetic mean of average exchange rates settled by Narodowy Bank
Polski for the last day of each month of the reporting period: 3.8426
PLN/USD for the period from 1 January to 30 September 2019; and 3.5688
PLN/USD for the period from 1 January to 30 September 2018;ii)
USD/EUR recalculation:- items representing assets and
liabilities - as of 30 September 2019 recalculated based on the exchange
rate of 1.0934 USD/EUR (as of 31 December 2018 – 1.1437 USD/EUR) as
calculated according to the exchange rates settled by Narodowy Bank
Polski as of 30 September 2019 - 4.0000 PLN/USD and 4,3736 PLN/EUR (as
of 31 December 2018 - 3.7597 PLN/USD and 4.3000 PLN/EUR);- items
representing Statement of Comprehensive Income and Statement of Cash
Flows - exchange rate of 1.1213 USD/EUR for the period from 1 January to
30 September 2019 (1.1919 USD/EUR for period from 1 January to 30
September 2018)  as calculated according to the exchange rates which
represent the  arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy
Bank Polski for the last day of each month of th reporting period:
3.8426 PLN/USD and 4.3086 PLN/EUR for period from 1 January to 30
September 2019 (3.5688 PLN/USD and 4.2535 PLN/EUR for period from 1
January to 30 September 2018).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Serinus Energy - III kw 2019 - Raport kwartalny ze sprawozdaniem finansowym.pdfSerinus Energy - III kw 2019 - Raport kwartalny ze sprawozdaniem finansowym.pdf
Serinus Energy - Third Quarter Report and Accounts 2019.pdfSerinus Energy - Third Quarter Report and Accounts 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.